Mikä on aineeton omaisuus?

Aineettomalla omaisuudella tarkoitetaan laajasti kaikkea liiketoiminnassa arvoa tuottavaa omaisuutta, joka ei ole fyysistä tai rahoitukseen liittyvää omaisuutta. Aineetonta omaisuutta voi syntyä esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa, valmistustoiminnassa sekä myynti- ja markkinointitoiminnassa.

Mikä on omaisuus?

Omaisuutta ovat asiat, joihin henkilöllä on omistusoikeus. Varallisuusoikeudet jaotellaan käytännön syistä kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen. Omaisuuslajien jaottelun tarkoituksena on vetää raja siihen, mihin varallisuuteen sovelletaan kiinteää omaisuutta koskevia, irtaimen esineen normeista poikkeavia oikeusnormeja.

Mitä on aineeton pääoma?

Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan yrityksen ei-fyysisiä, näkymättömiä kyvyk- kyyksiä, resursseja ja toimintoja, jotka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: inhi- milliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Inhimillinen pääoma sisältää muun muassa yritykseen sitoutuneita tietoja, taitoja ja osaamista.

Onko raha omaisuutta?

Koska rahavarat ovat helpoiten jaettavaa omaisuutta, on tyypillisempää kuitenkin käyttää rahaa osuuksien arvomääräiseen tasaamiseen kaiken omaisuuden jaossa. Jos siis esimerkiksi yksi kahdesta perillisestä saa arvokkaan asunnon, voidaan toiselle antaa arvoltaan hieman pienempi mökki ja lisäksi rahaa.

Mikä lasketaan omaisuudeksi?

Nettovarallisuus viittaa siis koko omaisuuteen. – Siihen lasketaan omaisuus, jolla on markkina-arvoa, eli jonka voi muuttaa jossain vaiheessa rahaksi. Oma asunto, auto, vaikka sen arvo laskeekin, kesämökki ja tietysti sijoitukset rahastoihin ja osakkeisiin, Myllyoja luettelee.

Mikä omaisuus kuuluu Kuolinpesään?

Kuolinpesän omaisuus koostuu vainajan varoista ja veloista. Vainajan elinaikana tekemät velat siirtyvät kuolinpesään. Tavallista kuolinpesän omaisuutta ovat kiinteistöt, asunnot, pankkitilit, tallelokeron sisältö, asuinirtaimisto, kesämökki ja auto. Pesän ja vainajan velat maksetaan ennen perinnönjakoa.

Mikä on oma pääoma?

Oma pääoma muodostuu yritykseesi sijoitetusta pääomasta, yritystoimintasi tuottamista tuloista ja yrityksesi omaisuuden arvon noususta. Yrityksesi ei tarvitse maksaa omaa pääomaa takaisin rahoittajille. Omistajat sijoittavat yritykseen usein omaa pääomaa rahan tai muun omaisuuden muodossa, etenkin perustamisvaiheessa.

Mikä on sosiaalinen pääoma?

Sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Nämä sosiaalisen rakenteen piirteet edistävät henkilöiden välistä kanssakäymistä helpottamalla verkoston jäsenten välistä vuorovaikutusta ja toimintojen koordinointia.

Mitä on inhimillinen pääoma?

Inhimillinen pääoma tarkoittaa henkilöstöön ja työyhteisöön sidoksissa olevia aineettomia resursseja, joita ovat esimerkiksi osaaminen ja asenteet. Inhimillinen pääoma tukee työyhteisön hyvinvointia, tuottavuutta ja kykyä uudistua. Inhimillinen pääoma vaikuttaa myös työurien pituuteen ja eheyteen.

Mitä omaisuutta Perukirjaan?

Perukirjassa ilmoitetaan kuolinpesän omaisuus. Perukirjaan kirjataan kaikki vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat. Omaisuusluettelo toimii pohjana perunkirjoituksen jälkeen tehtävälle omaisuuden ositukselle ja perinnönjaolle. Perukirja on myös kuolinpesän veroilmoitus.