Mikä on hyvä käyttökate?

Käyttökate lasketaan siten, että yrityksen liiketulokseen lisätään poistot arvonalentumiset. Käyttökatetta on hankala verrata yritysten kesken. Karkeasti voisi sanoa, että käyttökatteen pitäisi olla vähintään 10%.

Mikä on käyttökatteen ja myyntikatteen ero?

Myyntikate kertoo tuote- tai tuoteryhmä- kohtaisesta kannattavuudesta. Käyttökate kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut.

Miten Palkkakate lasketaan?

Palkkakate saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään henkilöstökulut. Se kertoo, paljonko rahaa on jäljellä, kun asiakkailta saadulla rahalla on maksettu ostot ja työ.

Miten Varmuusmarginaali lasketaan?

Tätä kutsutaan varmuusmarginaaliksi, joka mittaa nykyisen toteutuneen myynnin ja kriittisen pisteen välistä eroa selkeästi suhteutettuna. Tämäkin voidaan laskea sekä yksikkö, että euromääräisenä. Varmuusmarginaali = Nykyinen myynti (€) – Kriittisen pisteen myyntiluku.

Onko Kate sama kuin voitto?

Kate 1 = Bruttotulos Kate 1 saadaan laskelmalla yhteen tämän rivin yläpuolella olevien tuloslaskelman rivien rahasummat. Kate 1 on kirjanpitotileillä 3000–4999 olevien tulojen ja menojen yhteenlaskettu saldo. Kate 1 on sama kuin BRUTTOTULOS.

Onko käyttökate sama kuin liikevoitto?

Yrityksen käyttökate saadaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate kertoo siis kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta toimintakulujen vähentämisen jälkeen. Liikevoittoprosentti kuvaa, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja.

Mikä on hyvä Kateprosentti?

vaatekaupassa 55 – 60 %, sillä käytännössä osa tuotteista myydään alennuksella, tuotteesta tulee reklamaatioita ja hävikkiä (myymälävarkaudet, tuotteen rikkoontuminen tai likaantuminen). Lopullinen myyntikateprosentti pitäisi jäädä vähintään 30 prosenttiin.

Mikä on hyvä tilikauden tulos?

Ohjearvojen perusteella alle 5 prosentin liikevoitto on heikko, 5-10 prosentin liikevoittoprosentti on tyydyttävä ja yli 10 prosentin liikevoitto on hyvä.

Miten lasketaan Myyntikate %?

Myyntikate = Liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut. Myyntikate -% = 100 * myyntikate / liikevaihto.

Miten Kate lasketaan?

Laske kateprosentti hinnasta Esimerkiksi ostohinnaltaan 100€ tuotteeseen lisättäisiin näin 50€. Katteen osuus olisi silloin kuitenkin vain 33% myyntihinnasta. (50€/150€ on pyöristettynä 0,33 eli 33%). Oikea kaava on 1-(ostohinta/myyntihinta) *100%.