Mitä arvopaperit ovat?

Arvopaperi on esimerkiksi omistusosuuden (esim. osakeyhtiön osake) tai määritellyn oikeuden (esim. asunto-osakeyhtiön osake) todisteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osakekirja tai joukkovelkakirja. Myös juoksevat velkakirjat, sijoitusrahasto-osuudet ja johdannaisinstrumentit ovat arvopapereita.

Mikä on SEC?

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (engl. United States Securities and Exchange Commission, lyh. SEC) on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova valtion virasto (independent agency).

Onko Puhelinosake Arvopaperi?

Puhelinosake on usein kuolinpesän tärkein arvopaperi.

Onko testamentti Arvopaperi?

Esimerkiksi testamentti on saajalleen, miksei laatijalleenkin, merkittävä ja joskus hyvinkin arvokas asiakirja. Testamentin haltija saa oikeutensa toteutettua alkuperäisen testamentin avulla. Siitä huolimatta testamentti ei sovi arvopaperin määritelmään.

Onko rahasto arvopaperi?

Vaikka sijoitusrahasto-osuudet ovat arvopapereita, ne eivät yleensä kuulu arvo-osuusjärjestelmään. Sijoitusrahastoista säädetään sijoitusrahastolaissa (213/2019). Arvo-osuuksien, sijoitusrahasto-osuuksien ja muiden arvopaperien luovutuksesta verotetaan eräin poikkeuksin samojen sääntöjen mukaan.

Voiko osakekaupan kulut vähentää verotuksessa?

Esimerkiksi kaupankäyntikulut ja sijoitusomaisuuden säilyttämisestä aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia menoja verotuksessa.

Mitä jos testamentti löytyy perunkirjoituksen jälkeen?

Joskus voi käydä niin, että testamentin olemassaolo selviää vasta perunkirjoituksen jälkeen. Mitään sanktioita tällaisessa tapauksessa ei tule kenellekään, eikä perunkirjoitustilaisuutta tarvitse järjestää kokonaan uudestaan. Perukirjaa voidaan jälkikäteen täydentää tai oikaista.

Voiko testamentin kumota?

Testamentin voi perittävä milloin tahansa elinaikanaan peruuttaa. Hän voi yksinkertaisesti vain hävittää tai tuhota testamentin taikka muutoin selvästi ilmaista, ettei testamentti enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan.

Onko testamentti pätevä ilman todistajia?

Testamentti ei ole pätevä ilman todistajia. Testamentin todistajan ei tarvitse olla asianajaja tai viranomainen, mutta usein sukulainen on esteellinen todistamaan asiakirjan aitoutta esteellisyyden vuoksi. Testamenttia ei rekisteröidä viranomaisille, vaan alkuperäistä asiakirjaa säilytetään itse.

Onko ETF Arvopaperi?

ETF on lyhenne sanoista Exchange Traded Fund ja suomeksi puhutaan pörssinoteeratusta rahastosta. ETF-rahasto on muuten kuin mikä tahansa perinteinen rahasto, mutta ne on noteerattu pörssissä osakkeiden tapaan.