Mitä on arviointi varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä. Systemaattinen arviointi edellyttää järjestäjältä toimivaa arviointijärjestelmää. Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa.

Miksi arviointia tehdään?

Miksi arvioidaan eli arvioinnin tehtävät: todeta oppilaan tilanne ja antaa realistinen kuva oppilaalle itsestään. antaa tietoa opettajalle, oppilaalle ja huoltajalle opiskelun edistymisestä ohjata opiskeluun ja oppimiseen.

Mitä arviointi on?

Arviointi. Arviointi on asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua. Se kohdistuu aina tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Arviointi on myös kontekstisidonnaista, jolloin sen tehtävät ja rooli määrittyvät kulloisenkin asiayhteyden mukaan.

Miten osaamista arvioidaan?

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Mikä on formatiivinen arviointi?

Formatiivinen arviointi (ts. oppimisen arviointi) tarkoittaa jatkuvaa ja ohjaavaa palautetta oppimisen tuloksista päivittäisessä opetuksessa. Arvioijana voi olla oppilas itse, opettaja, toinen oppilas tai joku muu. Arvioinnin aikaperspektiivi on sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa.

Mikä on Arviointikeskustelu?

Arviointikeskustelu on 15-20 minuutin mittainen tilaisuus, jossa oppilas, opettaja ja huoltajat keskustelevat mm. oppilaan edistymisestä eri oppiaineissa, tavoitteiden saavuttamisesta sekä oppilaan työskentelytaidoista ja vastuullisuudesta.

Mitä ovat arviointikriteerit?

Arviointikriteerejä käytetään arvioimaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut tietyn opetussuunnitelmassa määritellyn tavoitteen. Oppilaalta edellytettävä osaaminen tulisi kuvata riittävän tarkasti, vaikkakin realistisesti. Arvioinnin kriteerit määrittelevät, mitä oppilaalta edellytetään tietyllä osaamisen tasolla.

Mikä on arviointitutkimus?

Arviointitutkimus (engl. evaluation tai evaluation research) on soveltavan tutkimuksen piiriin kuuluva käsite. Se kokoaa yhteen erilaisia pyrkimyksiä selvittää, millaisia vaikutuksia toteutetuilla ammatillisilla, poliittisilla tai hallinnollisilla toimenpiteillä, muutoksilla, hankkeilla tai ohjelmilla on.

Mitä tarkoittaa Arvosana T2?

T1, T2: opiskelija työskentelee tavanomaisissa tehtävissä, mutta tarvitsee vielä ohjausta toiminnoissaan. Käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa.

Miksi osaamista tulee kehittää?

Henkilöstön tietojen ja taitojen on tärkeää pysyä ajassa kiinni ja kehittyä, jotta myös yritys ja sen tuote voi kehittyä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on pohjimmiltaan myös liiketoiminnan kehittämistä. Osaamisen kehittäminen voidaankin nähdä investointina organisaation tulevaisuuteen.