Mitä ovat pääomamarkkinat?

Pääomamarkkinat ovat mekanismi, jolla ihmiset voivat helposti ostaa ja myydä arvopapereita kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä kuten arvometalleja tai maataloustuotteita ja muuta matalin transaktiokustannuksin ja tehokkain hinnoin.

Mikä on Rahoitusmarkkinat?

Rahoitusmarkkinoiden tehtävä on välittää rahoitusta ylijäämäisiltä toimijoilta alijäämäisille toimijoille. Näin kansantaloudessa voidaan investoida tai kuluttaa enemmän kuin mitä käytettävissä olevien tulojen avulla on mahdollista.

Miksi oma pääoma on kalliimpaa?

Sijoittajan kannalta omaan pääomaan liittyy korkeampi riski, sillä oma pääoma tulee etuoikeusjärjestyksessä vasta vieraan pääoman jälkeen. Vieras pääoma eli velka on joustamatonta. Sen korot ja lyhennykset on maksettava tiettynä hetkenä.

Mitä on arvopaperimarkkinat?

Arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla. Arvopaperinvälittäjinä toimivat pankit ja sijoituspalveluyritykset. Lisäksi markkinoilla toimii useita markkinainfrastruktuuripalveluiden tarjoajia, kuten pörssit ja muut markkinapaikat, keskusvastapuolet ja arvopaperikeskukset.

Mitä on rahamarkkinat?

Rahamarkkinat (Money market) Markkinat, joilla hankitaan lyhytaikaista rahoitusta ja sijoitetaan lyhytaikaisesti. Rahamarkkinoiksi kutsutaan esimerkiksi markkinoita, joilla pankit tai yritykset hankkivat lyhytaikaista rahoitusta suoraan sijoittajilta.

Mitä meinaa rahoitus?

Rahoitus on varojen hankkimista jonkin hankkeen toteuttamiseksi. Yritystoiminnassa se on osa-alue, jonka tehtävänä on omaisuuden tuoton maksimointi ja rahoituksen kustannusten minimointi.

Mitä muita rahoituslähteitä yrityksillä on käytettävissä pankkien lisäksi?

Yritykset voivat saada Finnverasta rahoitusta erilaisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi rakennus-, kone- ja laiteinvestointeihin, energia- ja ympäristöhankkeisiin ja käyttöpääoman rahoittamiseen. Rahoitusta voi saada myös olemassa olevan yrityksen ostoon.

Mitä oma pääoma kertoo?

Oma pääoma kertoo pääasiassa ja yksinkertaistettuna kahdesta asiasta: Paljonko yritykseen on sijoitettu rahaa tai muuta omaisuutta. Paljonko yrityksen olemassaolon aikana kertyneitä voittovaroja ja/tai tappioita on jäljellä.

Milloin oma pääoma on negatiivinen?

Pääsääntöisesti oma pääoma on negatiivinen, jos velat ovat suuremmat kuin varat. Ja se edellyttää yhtiön hallitukselta toimia. Osakeyhtiölaki mahdollistaa kuitenkin tiettyjä oikaisuja omaan pääomaan.

Mitä tehdä jos oma pääoma on negatiivinen?

Mikäli yhtiön oma pääoma on negatiivinen vaatii osakeyhtiölaki ilmoittamaan siitä viipymättä kaupparekisteriin (Oyl 20:23).