Voiko työnantaja maksaa koulutuksen?

Koulutus tapahtuu lähtökohtaisesti työnantajan intressissä, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta. Koulutus tapahtuu työnantajan intressissä, jos se on hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa.

Voiko työnantaja pakottaa opiskelemaan?

Opintovapaalain perusteella työnantaja ei voi kieltää työntekijää käyttämästä oikeuttaan opintovapaaseen, jos opintovapaan ehdot täyttyvät.

Voiko työnantaja vaatia rahaa takaisin?

Työnantajalla on oikeus takaisinperiä liikaa maksettu palkka, eli niin sanottu perusteeton etu. Takaisinperinnästä sovitaan yleensä työnantajan ja työntekijän välillä tai se takaisinperitään suoraan seuraavasta palkasta. Sen tulee olla kuitenkin kohtuullista ja oikeudenmukaista.

Mitä työnantaja maksaa palkasta?

Työnantajan sivukulut ovat 21,09 % palkasta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 % palkasta. TyEL-maksu on keskimäärin 17,39 % palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,52 % palkasta, jos yrityksen maksamien palkkojen kokonaissumma on enintään 2 251 500 €/vuosi.

Mitä Esimies ei saa kysyä?

Yksityisyydensuojasta annetun lain mukaan työnantaja saa kysyä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia työntekijän henkilötietoja. Lapsen ja perheen hankkiminen on lain näkökulmasta aina yksityisasia, vaikka palkkaa maksavan työnantajan näkökulmasta asialla olisikin merkitystä.

Saako työnantaja kysyä vapaa ajasta?

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tuli voimaan 2004. Sen mukaan työnantaja voi kysyä alaiseltaan vain sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat suoraan työtehtävän hoitamiseen. Rajamailla liikutaan vapaa-aikaan, harrastuksiin ja tupakointiin liittyvissä kysymyksissä.

Saako esimies kertoa irtisanomisesta?

Näin ollen, kun työnantajalle ei ole asetettu työsopimuslaissa velvollisuutta olla kertomatta ulkopuolisille entisen työntekijänsä työsuhteen päättymisen syytä, saa työnantaja kertoa tämän syyn vapaasti kysyttäessä ja muutenkin.

Onko palkan maksamatta jättäminen rikos?

Suomen laki ei pidä rikoksena sitä, jos työnantaja jättää palkat maksamatta ilman pakottavaa syytä. Asiasta kertoo Turun Sanomat. Palkanmaksun laistamisesta ei ole säädetty minkäänlaista seuraamusta.

Voiko väärin maksetun palkan takaisinperintä?

Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka, vaikka virhe olisi työnantajan eikä työntekijä itse ole sitä huomannut. Jos kyse on suuresta summasta, takaisinperinnästä tulisi sopia työntekijän kanssa. SuPeriin on viime aikoina tullut yhä enemmän yhteydenottoja väärin maksettujen palkkojen takaisinperinnästä.

Kauanko liian vähän maksettua palkkaa voi vaatia takaisin?

Jos työnantaja ei ole maksanut palkkoja työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisesti, työntekijä voi vaatia näitä palkkoja viiden vuoden ajan työsopimuslain 13:9 §:n nojalla.