Mikä on asiakas ja palvelusuunnitelma?

Asiakassuunnitelma (palvelusuunnitelma) on hyvinvointialueen sosiaaliviranomaisten kanssa laadittu suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee arjessaan. Asiakassuunnitelma on lakisääteinen.

Mitä Asiakassuunnitelmaan kirjataan?

Asiakassuunnitelmaan kirjataan palvelutarpeen arviointiin perustuva sosiaalihuollon ammatti- henkilön arvio asiakkaan tuen tarpeesta, kuvaus asiakkaan tarvitsemista palveluista, mahdolli- sesti asiakkaan kanssa laaditut tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ja asiakkaan tukemi- seen osallistuvat henkilöt ja …

Kuka laatii hoito ja palvelusuunnitelman?

Palvelusuunnitelma laaditaan kunnan sosiaalitoimessa palveluohjaajan ja vammaisen henkilön sekä hänen läheistensä yhteistyönä. Suunnitelmaan kirjataan kaikki ne terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämät palvelut, joita vammainen henkilö tarvitsee.

Mitä vammaisen asiakkaan palvelusuunnitelma sisältää?

Palvelusuunnitelma sisältää ne palvelut, joita tarvitset vammaisuuden takia. Suunnitelmassa pitää perustella, miksi tarvitset juuri näitä palveluja. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan elämäntilanteestasi ja toimintakyvystäsi. Niistä riippuu, millaisia palveluja saat, miten ne pitää järjestää ja mitä niiden pitää sisältää.

Mikä on toteuttamissuunnitelma?

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on arjen työkalu, jolla koulutuksen järjestäjä ohjaa opettajia, ohjaajia ja arvioijia osaamisen arviointiin liittyvissä tilanteissa. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata toteuttamissuunnitelman toimivuutta ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ja toimintatapoja.

Miten määritellään asiakas?

Asiakas on henkilö, joka ostaa tuotteen tai palvelun sekä suorittaa sopimuksen mukaisen maksun. Maksu voidaan suorittaa sopimuksesta riippuen rahamääräisenä, tuotteina tai palveluina.

Mikä on asiakaslähtöinen suunnitelma?

Asiakaslähtöinen hoito- ja palvelusuun- nitelma-asiakirja kokoaa, rajaa ja tuo ilmi asiakkaan kuntoutuksen tarpeet ja kuntoutumisen voimavarat, palvelujen, hoivan ja hoidon tarpeet sekä ehkäise- vän työn mahdollisuudet.

Mikä on palvelu ja hoitosuunnitelma?

Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitettu potilaan hoidon kokonaisvaltaiseen koordinointiin ja suunnitteluun sekä tukemaan hoidon jatkuvuutta. Terveydenhuoltolaki edellyttää potilaan hoidon tueksi laadittua terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Sen laativat potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilö yhdessä.

Saako toisen tunnuksilla kirjata?

Saako kirjauksen tehdä työkaverin tunnuksilla tai työkaverin puolesta? Ei saa. Asiakas- tai potilastietojärjestelmään kirjaudutaan omilla tunnuksilla, eikä sinne voi kirjata mitään, mitä ei ole itse nähnyt tai tehnyt.

Milloin tehdään palvelusuunnitelma?

Palvelusuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä ja palveluja koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta. Palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä viranomaisen ja asiakkaan mahdolliset poikkeavat näkemykset palveluiden järjestämisestä.