Mikä on tilastollinen analyysi?

Tilastollisella analyysilla voidaan todeta aineistosta esimerkiksi ilmiöiden määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin. Usein tilastollisesti kuvaavat menetelmät pohjustavat aineiston syvällisempää ja esimerkiksi riippuvuussuhteita tai yhteisvaihtelua selvittävää analyysia.

Miten määrällistä tutkimusta analysoidaan?

Määrällistä aineistoa analysoidaan yleensä laskemalla aineistosta tilasto-ohjelmilla (MS Excel, OO Calc, SPSS) tilastollisia tunnuslukuja (keskiarvo, keskihajonta, moodi, frekvenssi jne.).

Mikä on määrällinen tutkimus?

Määrällisen tutkimuksen määritelmä Määrällinen tutkimus perustuu grounded theory -menetelmään eli aineistolähtöiseen menetelmään, jossa kerättyjä tietoja analysoidaan järjestelmällisesti. Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka auttaa vetämään yleisluonteisia johtopäätöksiä tutkimuksesta ja ennustamaan lopputuloksia.

Mihin määrällinen tutkimus vastaa?

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihto- ehtoineen.

Milloin on tilastollisesti merkitsevä?

p-arvo, joka ilmoittaa virheellisen päätelmän todennäköisyyden. Jos p-arvo on alle 0,05 on tapana puhua tuloksesta tilastollisesti “melkein merkitsevänä”, jos se on alle 0,01 tilastollisesti “merkitsevänä” ja jos se on alle 0,001 tilastollisesti “erittäin merkitsevänä”.

Onko tilastollisesti merkitsevä ero?

“Tilastollisesti merkitsevä ero” tarkoittaa ainoastaan, että ero on olemassa, ei sitä että se olisi erityisen suuri tai muuten merkittävä. Tilastollisen merkitsevyyden käsitettä tarvitaan, koska tilastollisessa tutkimuksessa ei useinkaan ole käytettävänä koko perusjoukkoa, vaan ainoastaan rajallinen otos siitä.

Mitä eroa on kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tutkimuksella?

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa noudatetaan ennalta määrättyä suoraviivaista tutkimusprosessia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi elää tutkimuksen tekemisen aikana, sillä tutkija tarkastelee ja tulkitsee aineistoa jatkuvasti tutkimusprosessin aikana.

Mikä on laadullinen analyysi?

Laadullisen eli kvalitatiivisen analyysin tavoitteena jäsentää tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Laadullista analyysia voidaan toteuttaa monella erilaisella menetelmällä ja laadullinen tutkimus voi siten kytkeytyä moniin eri tieteenfilosofisiin suuntauksiin.

Mikä on kuvaileva analyysi?

Kuvaileva analyysi vastaa muun muassa kysymyksiin ‘mitä’, ‘minkälainen’ tai ‘kuinka paljon’. Tällöin on tarkoituksena kuvata, minkälainen tutkimuksen kohteen ilmiö on tai kuinka yleisestä ilmiöstä on kyse.

Milloin tarvitaan tutkimuslupa?

Tutkimuslupa tarvitaan tutkimuksiin, selvityksiin, kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin, joissa kerätään tai käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakkaita tai potilaita koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittely vaatii aina tutkimusluvan.