Mitä lasketaan Rahoitusomaisuuteen?

Rahoitusomaisuus koostuu rahoista ja pankkisaamisista, rahoitusarvopapereista ja lyhytaikaisista saamisista. Lyhytaikaisilla saamisilla tarkoitetaan vuoden kuluessa erääntyviä saamisia. Rahoitusomaisuudesta on syytä vähentää vaikeasti perittävät ja epälikvidit erät.

Mistä Rahoitusomaisuus koostuu?

Rahoitusomaisuus koostuu rahoista ja pankkisaamisista, rahoitusarvopapereista ja lyhytaikaisista saamisista. Rahoitusomaisuudesta kuitenkin vähennetään osatuloutuksen saamiset ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen, jos niitä on.

Mikä on yrityksen Rahoitusomaisuus avaavassa taseessa?

Rahoitusomaisuus kuuluu vaihto-omaisuuden tavoin taseen vaihtuviin vastaaviin. Kirjanpitolaissa rahoitusomaisuutta luonnehditaan seuraavasti: “Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat.” (KPL 4:4§).

Miten määritellään pitkäaikaiset velat?

Pitkäaikaisella velalla tarkoitetaan sellaista velkaa taikka sitä osaa velasta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut velat ovat, kuten arvata saattaa lyhytaikaisia.

Mitä ovat rahoituskustannukset?

Rahoituskuluja ovat korkokulut, arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista, arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista ja muut rahoituskulut. Pysyviä vastaavia ovat erät, joiden on tarkoitus tuottaa tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Mitä kirjataan rahoitustuottoihin?

Rahoitustuotot ja -kulut erä sisältää yrityksen ottamien lainojen korkokulut ja yrityksen saamat rahoitustuotot. Yrityksen ottaman lainan lainanlyhennyksen pääoman osuutta ei käsitellä tuloslaskelmassa, vaan pelkkä korkojen ja kulujen osuus. Rahoitustuottoja ovat esimerkiksi myyntisaamisista saadut viivästyskorot.

Mikä on Rahoitusjäämä?

Rahoitusjäämä kuvaa saatujen tulojen riittävyyttä yrityksen toiminnasta aiheutuneiden kassatapahtumien sekä rahoituskulujen rahoittamiseksi.

Onko sijoitukset käyttöomaisuutta?

Hallituksen esityksessä HE 92/2004 vp on yleisperusteluissa muun ohella todettu, että “käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet. Tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhteysyritysten osakkeet.

Mikä on hyvä Quick ratio?

Quick ration arvo luetaan erinomaiseksi, kun tunnusluku ylittää arvon 1,5. Hyvällä tasolla tunnusluku on arvoilla 1-1,5.

Mikä on Käyttöomaisuusosake?

Tyypillisimmillään käyttöomaisuusosakkeet ovat erilaisten tuotanto-, alihankinta-, myynti- ja markkinointiyhtiöiden osakkeet, jotka palvelevat omistajayhtiön omaa elinkeinotoimintaa.