Mikä on Kustannusfunktio?

Kustannusfunktio C(Q) kuvaa, miten yrityksen kokonaiskustannukset vaihtelevat tuotoksen eli autontuotannon Q mukaan.

Mitä Rajakustannus tarkoittaa?

Rajakustannus eli marginaalikustannus tarkoittaa yhden lisäyksikön tuotannosta aiheutuvaa kokonaiskustannusten muutosta. Matemaattisesti rajakustannusfunktio MC määritellään kokonaiskustannuksien TC derivaattana määrän Q suhteen: Yleensä rajakustannus nousee tuotannon lisääntyessä.

Miten Rajatuotto lasketaan?

Kaava rajatuoton laskemiseksi on (kokonaistulonmuutos-kokonaismenomuutos)/kplmäärän muutos.

Onko palkka välitön kustannus?

Palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun ne ovat suoraan sidoksissa tuotannon määrään, kuten esimerkiksi urakka- ja provisiopalkka. Useimmiten palkkoja maksetaan kuitenkin ajan mukaan, jolloin ne eivät suoranaisesti riipu tuotannon määrästä, eivätkä siten ole muuttuvia kustannuksia.

Mikä on yrityksen kustannusrakenne?

3.1 Kustannusrakenne Tuotteen tai myynnin kustannusrakenne syntyy, kun liikevaihdosta vähennetään kustannuk- set. Näitä kustannuksia ovat muuttuvat kustannukset, joita voivat olla esimer- kiksi raaka-aineet, tuotantohenkilöstön palkat ja valmistuksesta aiheutuvat energiakustannukset.

Mitä Rajahyöty tarkoittaa?

Rajahyöty eli marginaalihyöty on kuluttajan saama hyödyn lisäys tarkasteltavan tuotteen tai palvelun yhdestä lisäyksiköstä. Rajahyöty osoittaa, kuinka paljon henkilö on valmis maksamaan tuotteesta.

Miten lasketaan välilliset kustannukset?

Yhden tuotteen osuus välillisistä kustannuksista (esim. tuotantotilan kustannukset) voidaan laskea jakamalla kustannusten kokonaismäärä valmistettavien tuotteiden lukumäärällä. Tai jakoperusteena voi olla eri tuotteille eri osuus, jos eri tuotteet aiheuttavat selvästi eri osuuden välillisistä kustannuksista.

Mikä on Rajatulo?

Määritelmä Taloustieteilijöiden usein käyttämä lisäystä tarkoittava termi. Esimerkkejä: rajakustannus on kokonaiskustannusten lisäys, kun tuotosta lisätään yhdellä yksiköllä; rajatulo on yhden myydyn lisäyksikön tuottama tulon lisäys; rajahyöty on tarpeentyydytys, joka saadaan, kun kulutusta lisätään yhdellä yksiköllä.

Miten yritys maksimoi voittonsa?

Erilaistettuja tuotteita valmistavat yritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa valitsemalla hinnan ja tuotantomäärän tuotteen kysyntäkäyrän ja kustannusfunktion mukaan. Suurimittaiseen tuotantoon liittyy teknologia- ja kustannusetuja, mikä suosii isoja yrityksiä.

Onko ostot muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat toimialan mukaan. Esimerkiksi pitseriassa mukuja ovat raaka-aineet ja take-away-astiat, kun taas tietokonekaupalla muuttuvia kustannuksia ovat myytävien tietokoneiden ostokulut ja toimituskustannukset.