Mitä on kassavirta?

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä. Kassavirtalaskelma on peruslaskelma, joka kuvaa yrityksen todellista maksuvalmiutta.

Miten kassavirta lasketaan?

Nettokassavirran laskenta Nettokassavirta, tai myös operatiivinen kassavirta lasketaan ottamalla tuloslaskelman nettotulos, johon lisätään poistot ja arvonalentumiset, verot ja muut ei-rahamääräiset oikaisut, sekä käyttöpääoman muutos.

Mikä on kassavirta analyysi?

Kassavirtalaskelma tai kassavirta-analyysi on taloudellinen raportti, josta käy ilmi, kuinka paljon rahaa yrityksen pankkitilille tulee ja lähtee tietyn ajanjakson aikana. Se sisältää sekä myynnin ja muut tulot että erilaisista hankinnoista johtuvat menot.

Mikä on Rahavirta?

Yrityksen kassavirta (rahavirta) on yksinkertainen käsite. Se kertoo paljonko yrityksen tilille on tullut lisää rahaa tai paljonko rahavarat ovat vähentyneet. Rahavirta esitetään yleensä kolmessa osassa: liiketoiminnan rahavirta, rahoituksen rahavirta ja investointien rahavirta.

Mitä on rahoituslaskelma?

Yrityksen rahoituslaskelmasta selviää mihin rahaa on mennyt, ja mistä rahaa on tullut yritykselle. Rahoituslaskelma koostuu kolme eri rahavirrasta, jotka ovat liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta.

Miksi yrityksen rahavirtoja seurataan?

Yrityksen johtaminen kassavirran kautta tarkoittaa, että yrityksen johto seuraa tarkasti, miten paljon rahaa on milloinkin käytettävissä. Kassavirtaennusteen avulla voit suunnitella tulevaa, kun näet etukäteen, milloin sinulla on varaa tehdä investointeja ja milloin taas pitää ehkä kiristää vyötä.

Mitä kassavirtalaskelma mittaa ja mitä se ei mittää?

Kassavirta mittaa, kuinka paljon rahaa liikkuu sisään yritykseesi ja siitä ulos tietyn ajanjakson aikana. Laajasti ottaen yritykset tuovat rahaa sisään myynnin, rahoituksen ja sijoitetun pääoman tuoton kautta – tätä kutsutaan kassavirraksi sisään.

Mikä on yrityksen kassa?

Kassavirralla viitataan nimensä mukaisesti yritykseen tulevien ja sieltä lähtevien käteisvarojen liikennettä, eli ”virtaa”. Toisin kuin likviditeetti, kassavirta itsessään ei kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa yrityksen maksuvalmiudesta.

Onko rahoituslaskelma sama kuin kassavirtalaskelma?

Käsitteet kassavirtalaskelma, rahavirtalaskelma ja rahoituslaskelma tarkoittavat perusteiltaan samaa asiaa eli kuvaavat yrityksen sisään ja ulos virtaavien rahavarojen määrää laskentajakson aikana.

Mikä on Paluuvirta?

Paluuvirta. Paluuvirralla tarkoitetaan materiaalivirran eri vaiheista poistuvan jäte- tai sivutuotevirran sekä käytöstä poistettujen tuotteiden ohjaamista takaisin kiertoon tai loppukäsiteltäväksi. Tähän sisältyy myös paluulogistiikka.