Mitä on tulovero?

Tulovero tarkoittaa tuloista perittävää veroa. Jokaisessa maassa on oman lainsäädännön mukainen verotus ja Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Yhteisöt (yritykset) maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa.

Mistä tulovero muodostuu?

Tuloveron määrä on 20 prosenttia osakeyhtiösi tai osuuskuntasi tuloksesta. Saat yrityksesi tuloksen selville, kun vähennät veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot ja aiempien vuosien tappiot. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi yrityksesi tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saadut tulot.

Mikä lasketaan tuloksi?

Tavallisimpia ansiotuloja ovat työstä saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, esimerkiksi puhelinetu. Myös eläke, etuudet (mm. työttömyyspäiväraha ja sairauspäiväraha) ja opintoraha ovat ansiotuloja. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta voi osa olla ansiotuloa.

Mitä tarkoittaa tuloveroprosentti?

Veroprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinulle maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja etuudet.

Milloin tuloveroa ei tarvitse maksaa?

Kuluvana vuonna palkansaajan ei tarvitse maksaa lainkaan tuloveroa, jos vuositulot jäävät alle 15 000 euron. Eläkkeistä tuloveroa peritään vain, jos eläkkeen määrä ylittää 11 600 euroa vuodessa.

Mistä tuloista maksetaan veroa?

Sinun pitää esimerkiksi maksaa veroja saamistasi tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta. Ansiotulojen, kuten palkan, opintorahan ja eläkkeen, ohella myös pääomatulot ovat veronalaisia.

Milloin maksetaan tuloveroa?

Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja maksaa työnantajasuoritukset kuukausittain. Ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Mitä Kela laskee tuloiksi?

Kela huomioi tulot bruttona Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, Verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esimerkiksi kaupankäyntikulut) tai hankintameno-olettaman.

Saako asumistukea Jos ei ole tuloja?

Ilman opintotukea tai muita vastaavia tuloja, kuten ansiotuloja, asumistukea ei voi saada.

Mitä tuloja lasketaan asumistukeen?

Tulona otetaan huomioon lähes kaikki tulot. Asumistukeen vaikuttavat hakijan ansiotulot (mm. palkka), pääomatulot (mm. osinkotulot, vuokratulot, luovutusvoitot) ja useat sosiaalietuudet (mm. opintoraha).