Mitä ovat ESG kriteerit?

Yleisimpiä vastuullisuuskriteerejä kutsutaan ESG-kriteereiksi (environment, social, governance). Niihin kuuluvat ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen. Ympäristön kannalta olennaisia asioita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja saastuttamisen vähentäminen.

Onko ESG-raportointi pakollista?

ESG-raportointi pakollista kaikille yrityksille, joissa on yli 250 työntekijää Voimassa oleva NFRD-direktiivi on tähän asti koskenut vain suuria (yli 500 työntekijän) yrityksiä.

Mikä on ESG-raportointi?

ESG-raportointi eli vastuullisuusraportointi pitää sisällään tietoa organisaation toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin, ESG-riskeistä ja niiden hallinnasta, vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja organisaation vastuullisuustavoitteista.

Mistä tulee ESG?

Mistä ESG lyhenne tulee? ESG lyhenne tulee englannin kielestä ja se tarkoittaa yrityksen ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa (E=Environmental responsibility, S=Social responsibility, G=Corporate Governance).

Ketä ESG raportointi koskee?

Raportointivelvoite koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

Mitä on ESG sijoittaminen?

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa on otettu huomioon ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Näitä kutsutaan ESG-tekijöiksi. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla, ottavat huomioon vaikutuksensa ympäristössä ja yhteiskunnassa.

Mikä on CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tulee sovellettavaksi tammikuusta 2024 lähtien. CSRD kasvattaa ja yhtenäistää yritysten vastuullisuus- ja kestävyysraportointia. Jatkossa yritysten tulee raportoida sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon.

Milloin CSRD tulee voimaan?

NFRD edellyttää suuria yrityksiä (vähintään 500 työntekijää) ja pörssiyhtiöitä valmistelemaan ja julkaisemaan ESG-asioihin liittyvää tietoa vuosittain. CSRD astuu puolestaan voimaan vuodesta 2024.

Mitä on Vastuullisuusraportointi?

Vastuullisuusraportoinnissa eli ESG-raportoinnissa yritys raportoi toimintansa ympäristövaikutuksista, sosiaalisista vaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista, esimerkiksi hyvän hallintotavan näkökulmasta.

Mitä tarkoittaa ESG rahasto?

Vastuullisuusasioista käytetään usein termiä ESG-asiat – Environmental, Social ja Governance – eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat. Puhutaan myös kestävästä sijoittamisesta. Se tuli käyttöön laajemmin silloin, kun EU:n kestävän rahoituksen asetus tuli voimaan maaliskuussa 2021.