Mitä ovat yrityksen kumppanit?

Yrityksen sidosryhmistä puhuttaessa tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden kanssa yritys on jollain tavoin toimintansa kautta yhteistyössä tai tekemisissä. Toisin sanoen ne ovat tahoja, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tai joihin yrityksen toiminta vaikuttaa.

Kenelle miten mitä?

Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. Mitä tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. Kenelle tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita ja miten tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville.

Mitä ovat yrityksen arvot?

Yrityksen arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Yrityksen arvoja voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, luotettavuus ja rehellisyys, vaikka ne kovin itsestäänselvyyksiltä kuulostavatkin.

Miten asiakastarpeita voidaan parhaiten selvittää?

Asiakastarpeita voidaan parhaiten selvittää kysymällä niitä suoraan kohderyhmään kuuluvilta. Mitä he haluavat ja mitkä tekijät eniten vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä. Hyvä asiakastuntemus on perustana sille, että yritys kykenee kehittämään sellaiset tuotteet ja toimintatavan, joita sen asiakaskunta arvostaa.

Mikä on hyvä liikeidea?

Hyvä liikeidea sisältää toteuttamiskelpoisen tuotteen, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Se johtaa kannattavaan liiketoimintaan ja mahdollistaa sen kasvattamisen. Hyvä liikeidea sijoittuu markkinoille, jotka kasvavat tulevaisuudessa. Se kestää aikaa ja on käyttökelpoinen myös vuosien päästä.

Mikä on Myyntilaskelma?

Myyntilaskelma kertoo yksinkertaistettuna mistä raha tulee eli siinä hahmotellaan, mitä yritys myy, kuinka paljon ja millä hinnalla. Myös myyntikate täytyy huomioida. Nämä laskelmat auttavat hahmottamaan liiketoiminnalle asetettuja konkreettisia tavoitteita.

Mitä ovat arvo?

Arvoilla tarkoitetaan toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää. Arvot ovat luonteeltaan käsitteellisiä ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa. Esimerkiksi maailmanrauha tai sinnikkyys ovat arvoja, joita voidaan pitää tavoiteltavina tai toivottuina asioina.

Mikä on yrityksen tehtävä?

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa, joka on syy sille, miksi yrityksiä ylipäänsä perustetaan. 1. Voittoa tarvitaan omistajien riskinoton palkitsemiseen. Yrityksen omistajat uhraavat yritykselle aikaansa ja sijoittavat yritykseen pääomaa, joka on alttiina riskille.

Mikä on strategia?

Mikä on strategia? Strategiasta on eniten erilaisia käsityksiä. Strategia on organisaation suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Usein strategia myös käsitetään joukoksi valintoja, toimintaa ja keinoja, joilla päästään asetettuun tavoitteisiin tai päämäärään.

Miten määritellään asiakas?

Asiakas on henkilö, joka ostaa tuotteen tai palvelun sekä suorittaa sopimuksen mukaisen maksun. Maksu voidaan suorittaa sopimuksesta riippuen rahamääräisenä, tuotteina tai palveluina.