Mitä tarkoittaa Finanssivalvonta?

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi.

Kuka valvoo Finanssivalvonta?

Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto.

Onko pankki luottolaitos?

Talletuspankki on luottolaitos, joka voi vastaanottaa yleisöltä talletuksia ja muita takaisinmaksettavia varoja.

Miksi pankki kysyy Finanssivalvonta?

Miksi pankki haluaa tietää, onko minulla asiointia muissa pankeissa? Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti tarvitsemme tiedon siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus. Meillä tulee myös olla riittävät tiedot asiakkaidemme taloudellisesta asemasta, toiminnasta ja palvelujen käyttötarkoituksesta.

Mikä tai kuka valitsee Finanssivalvonnan johtajan?

Finanssivalvonnan johtokunta tekee esityksen pankkivaltuustolle johtajan nimittämisestä. Tavoitteena on, että pankkivaltuusto nimittää Finanssivalvonnan johtajan alkukesästä. Finanssivalvonnan johtajan hakumenettely käynnistyi 26.1.2022. Finanssivalvonnan johtajan toimikausi on viisi vuotta.

Onko pankki viranomainen?

Suomen Pankki on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos.

Kuka valvoo Työeläkeyhtiöitä?

Finanssivalvonnan Työeläkelaitokset-toimisto vastaa työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden, vakuutuskassojen sekä lailla perustettujen eläkelaitosten vakavaraisuuden valvonnasta. Lisäksi se osallistuu aktiivisesti eläkelaitoksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Kuka valvoo kevaa?

Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu Julkisten alojen eläkelakiin, JuEL (Finlex.fi) sekä Keva-lakiin (Finlex.fi). Kevan toimintaa valvovat valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta ja Valtiontalouden tarkastusvirasto. Virallinen nimi on Keva.

Onko pankilla oikeus katsoa tilitietoja?

Tilitietoja ei ikinä saisi ilman kyseisen henkilön suostumusta luovuttaa kenenkään haltuun. Muun muassa pankeilla on vahva pankkisalaisuusvelvollisuus, jolloin he saavat luovuttaa tilitietoja ainoastaan viranomaisille silloin, kun kyse on esimerkiksi jostakin rikosepäilystä tai rikoksen esitutkinnasta.

Saako pankki tutkia tilitietoja?

Pankkisalaisuus estää tilitietojen levittämisen. Viranomainen voi kuitenkin tarvittaessa tutkia tietoja jopa tilinomistajan tietämättä. Pankkisalaisuus pitää huolen, että tilitietoja ei levitetä ihan jokaiselle. Pankki on kuitenkin velvollinen luovuttamaan asiakastietoja viranomaisille.