Mitä tarkoittaa kaupan purku?

Kaupan purku tarkoittaa sitä, että osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ja molempien on palautettava se, mitä ovat sopimuksen perusteella saaneet.

Millä perusteilla kaupan voi purkaa?

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa kaupan kohteessa olevan virheen johdosta, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa, eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Se, onko ostajalla tai myyjällä oikeus purkaa kauppa arvioidaan tapauskohtaisesti ja viime kädessä ratkaisun tekee tuomioistuin.

Voiko myyjä purkaa kaupan?

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja laiminlyö hänen myötävaikutusvelvollisuutensa ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys ja ostaja käsitti tämän, taikka hänen olisi pitänyt tämä käsittää. Purkuoikeus on samoin edellytyksin, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan.

Mitä Kauppalaki säätelee?

Kauppalaki sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa sekä soveltuvin osin irtaimen omaisuuden vaihtoa. Kauppalakia sovelletaan, kun kyse on kahden yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta. Kuluttajansuojalaki sääntelee puolestaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa.

Voiko kaupan purkaa ilman syytä?

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kauppa on viivästynyt myyjästä johtuvista syistä tai jos tavarassa on virhe. Virhe kuitenkin yritetään aina korjata ennen kaupan purkua. Viivästyksessä kuluttajansuojalain mukaan, ostajalla on velvollisuus antaa myyjälle kohtuullinen lisäaika ennen kaupan purkamista.

Mitä tehdä jos ostaja ei maksa?

Jos ostaja ei maksa kauppahintaa oikeaan aikaan eikä tämä johdu myyjästä, myyjä saa KL 51.1 §:n mukaan vaatia maksua tai purkaa kaupan sekä sen lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään sekä vaatia viivästyskorkoa.

Missä tilanteessa kuluttaja voi vaatia kaupan purkua?

Kuluttaja saa vaatia hinnanalennus tai kaupan purkamista, jos: tavaraan ei ole korjattu tai vaihdettu virheettömään. tavaran korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. tavarassa ollut virhettä on yritetty oikaista jo kerran.

Milloin kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta?

Sinulla ei ole verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta, jos: sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan vaatimustesi mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeitasi vastaavaksi, esimerkiksi mittatilausverhot tai tavara, johon on tehty kaiverrus tai nimikointi.

Voiko ostaja perua asuntokaupat?

Ostaja voi purkaa kaupan vain, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Lähtökohtana purkuedellytyksiä arvioitaessa pidetään siis virheen merkitystä ostajalle. Huomioon otetaan kuitenkin myös purun vakavat vaikutukset myyjän taloudelliseen tilanteeseen.

Voiko kaupan perua?

Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden. Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 30 päivän palautusoikeuden.