Mitä tarkoittaa kotitalouden tulot?

Käsitteet ja määritelmät. Kotitalouden bruttotulot saadaan, kun talouden tuotannontekijätuloihin (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloihin) lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot, mutta ei vähennetä maksettuja tulonsiirtoja (mm. veroja ja sosiaaliturvamaksuja).

Mistä kotitaloudet saavat tuloja?

Suurin osa suomalaisista hankkii rahansa tekemällä työtä. Työnteosta maksetaan palkkaa. Lisäksi rahaa voi saada erilaisista yhteiskunnan maksamista tulonsiirroista. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät, opintotuet ja työttömyyskorvaukset.

Mitä kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot tarkoittaa?

Rahatuloihin eivät sisälly laskennalliset tuloerät, joista tärkein on laskennallinen asuntotulo. Kun bruttorahatuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot, jäljelle jäävä tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo.

Mikä on Tulokymmenys?

Jokaisessa tulokymmenyksessä on siten 10 prosenttia väestöstä. Ensimmäiseen tulokymmenykseen kuuluu pienituloisin kymmenes ja viimeiseen suurituloisin. Tulokymmenysten tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta kukin kymmenys saa.

Kuka on hyvätuloinen?

Hyvätuloisen raja on raja, jonka ylittävät tulot luokitellaan hyvätuloisiksi. Hyvätuloisuutta määrittelevät eri tekijät vaihtelevat eri maissa ja ne voivat sisältää muun muassa tuloja, varallisuutta ja elintasoa. Hyvätuloisen raja voi olla myös suhteellinen käsite, joka vaihtelee paikkakuntakohtaisesti ja ajallisesti.

Mikä kaikki on veronalaista tuloa?

Eräin poikkeuksin kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on veronalaista. Veronalaisia eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki.

Mistä kotitalouksien tulot muodostuvat?

Kotitalouden bruttotulot saadaan, kun talouden tuotannontekijätuloihin (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloihin) lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot, mutta ei vähennetä maksettuja tulonsiirtoja (mm. veroja ja sosiaaliturvamaksuja).

Mitä tuloja on?

Tavallisimpia ansiotuloja ovat työstä saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, esimerkiksi puhelinetu. Myös eläke, etuudet (mm. työttömyyspäiväraha ja sairauspäiväraha) ja opintoraha ovat ansiotuloja. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta voi osa olla ansiotuloa.

Mikä kotitalous on?

Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalouden käsitettä käytetään ainoastaan haastattelututkimuksissa.

Mikä on ylin tuloluokka?

Ylimpään tulokymmenykseen tarvitaan 3 689 euron käytettävissä olevat rahatulot kuukaudessa.