Mitä tarkoittaa Kustannusjohtaminen?

Strateginen kustannusjohtaminen keskittyy yrityksen koko arvoketjun kustannusten hallintaan, huomioon otetaan myös asiakkaat ja toimittajat. Se on siis yrityksen kokonaisvaltaisen kustannustietoisuuden lisäämistä ja siihen ohjaamista.

Mikä on strateginen johtaminen?

Strateginen johtaminen kertoo mikä on yrityksen tavoitetila (visio), miten siihen päästään (strategia) – ja ennen kaikkea miten tavoitetila näkyy jokapäiväisessä työssä kaikilla organisaatiotasoilla ja millaista sisäistä ja ulkoista tekemistä se vaatii.

Mikä on Kustannusajuri?

Kustannusajuri (cost driver) on mikä tahansa tekijä, jonka muutos aiheuttaa muutoksen kyseiseen kustannuskohteeseen liittyvissä kokonaiskustannuksissa (Horngren 1991:28). Toimintoperusteisessa laskennassa kustannusajurit kuvastavat tietyn toiminnon ja siihen liitettävien kustannusten syy- ja seuraussuhdetta.

Mikä on strateginen tavoite?

Strategiset tavoitteet ovat konkreettisempia tavoitteita kuin visio, ne ovat yleensä aikajänteeltään 1-3 vuotta eteenpäin ja niiden saavuttaminen johtaa omalta osaltaan vision saavuttamiseen. Strategisten tavoitteiden asettaminen on yrityksen tavoitetilan määrittämistä muutaman vuoden aikavälillä.

Mistä osista strateginen johtaminen koostuu?

Organisaation strateginen johtaminen koostuu suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja tehtyjen suunnitelmien päivittämisestä seurannan kautta saatujen havaintojen perusteella.

Mikä on strategia?

Mikä on strategia? Strategiasta on eniten erilaisia käsityksiä. Strategia on organisaation suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Usein strategia myös käsitetään joukoksi valintoja, toimintaa ja keinoja, joilla päästään asetettuun tavoitteisiin tai päämäärään.

Miten tehdä kustannusarvio?

Kustannusarvio koostuu työn eri osa-alueiden kustannuksista. On tärkeää, että luvut ovat arvioitu ajantasaisten tietojen mukaan, markkinahintoihin ja alan standardeihin suhteutettuina. Kaikkien hintojen tulee olla perusteltavissa ja läpinäkyvästi todennettavissa. Ellei kustannusarvio ole tarkka, siitä ei ole hyötyä.

Onko palkka välitön kustannus?

Palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun ne ovat suoraan sidoksissa tuotannon määrään, kuten esimerkiksi urakka- ja provisiopalkka. Useimmiten palkkoja maksetaan kuitenkin ajan mukaan, jolloin ne eivät suoranaisesti riipu tuotannon määrästä, eivätkä siten ole muuttuvia kustannuksia.

Mikä on yrityksen kustannusrakenne?

3.1 Kustannusrakenne Tuotteen tai myynnin kustannusrakenne syntyy, kun liikevaihdosta vähennetään kustannuk- set. Näitä kustannuksia ovat muuttuvat kustannukset, joita voivat olla esimer- kiksi raaka-aineet, tuotantohenkilöstön palkat ja valmistuksesta aiheutuvat energiakustannukset.

Mitä on strateginen markkinointi?

Strateginen markkinointi on markkinalähtöisesti toimivan yrityksen liiketoimintaosaamisen ydintä. Se on kykyä nähdä asiakkaiden tarpeet, kykyä luoda ylivertaisia tuotteita ja palveluita havaittujen tarpeiden tyydyttämiseksi.