Mitä YVA tarkoittaa?

Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita.

Milloin YVA pitää tehdä?

Milloin pitää tehdä ympäristövaikutusten arviointi? Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tarpeellisuudesta säädetään YVA-laissa. Suuremmissa hankkeissa, kuten sellutehtaat ja tuulivoimapuistot, YVA on välttämätön tehdä. Pienemmissä hankkeissa, kuten hankkeiden muutokset, ELY-keskus arvioi YVA:n tarpeen erikseen.

Miksi YVA tehdään?

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mitä vaiheita YVA menettely sisältää?

Hank- keesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista. YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta, arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe.

Mitä tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointi?

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen ympäristövaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi. Siinä selvitetään ja arvioidaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia.

Kuka valvoo ympäristölupaa?

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Mikä on ympäristövaikutus?

Ihmisen toiminnalla on vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Useimmiten ympäristövaikutuksista puhuttaessa viitataan toiminnan aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin kuten päästöihin ilmaan, veteen tai maaperään.

Mikä vaatii ympäristöluvan?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Luvan tarvitsevat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden laitokset, energiantuotantolaitokset, suuret eläinsuojat, kalankasvatuslaitokset, turvetuotantoalueet sekä kaivokset.

Tarvitseeko tuulivoimala ympäristöluvan?

Ympäristölupa. Tuulivoimahankkeet eivät tarvitse lähtökohtaisesti ympäristölupaa. Jos alueen lähellä on pysyvää tai loma-asutusta, voi tuulivoimarakentaminen edellyttää ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävää ympäristölupaa.

Mikä on ympäristö?

Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa.