Onko tuloslaskelma sama kuin tilinpäätös?

Tuloslaskelma on osa tilinpäätöstä. Tuloslaskelma kertoo, kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa tai tappiota edellisellä tilikaudella ja sen, mistä tulos koostuu. Toisin sanoen tuloslaskelmasta selviää, kuinka kannattavaa yritystoiminta on edellisiin vuosiin verrattuna, eli mikä on yrityksen kehityssuunta.

Miten tuloslaskelma lasketaan?

Tuloslaskelmasta voi päätellä yritystoiminnan kannattavuutta. Tuloslaskelmassa tilikauden tuotoista eli liikevaihdosta vähennetään tilikauden kulut ja verot. Tämän jälkeen viivan alle jää tilikauden voitto tai tappio. Vähennettäviin kuluihin lasketaan myös liiketoiminnan muut kulut.

Mikä on hyvä tulos yritykselle?

Ohjearvojen perusteella alle 5 prosentin liikevoitto on heikko, 5-10 prosentin liikevoittoprosentti on tyydyttävä ja yli 10 prosentin liikevoitto on hyvä.

Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio.

Onko tilikauden tulos sama kuin tilikauden voitto?

Liikevoitto kuvaa ydintoiminnan voittoa/tappiota, tilikauden tulos kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle ja liikevaihto kuvaa yrityksen tilikauden myyntiä.

Onko tilikauden tulos sama kuin voitto?

Liikevoitto eli liiketoiminnan tulos ja tilikauden tulos ovat kaksi eria asiaa. Tilikauden tulos osoittaa sen, mitä jää niin sanotusti viivan alle. Liikevoitto kertoo kuitenkin enemmän yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuudesta, koska tämä luku ei vielä huomioi rahoituseriä*.

Onko tuloslaskelmassa alv?

Tuloslaskelmassa esitetyt luvut ovat arvolisäverottomia. Arvonlisäverot näkyvät kirjanpidossa vain taseessa joko alv. saamisena tai alv.

Mihin tuloslaskelma vastaa?

Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla, sekä yrityksen liikevoitto. Ajanjakso voi olla esimerkiksi tietty kuukausi tai tilikausi. Tuloslaskelmaa analysoidessa kannattaa tarkastella myös tasetta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tarkastelujakson päättymispäivänä.

Miksi tuloslaskelma on tärkeä?

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen toimintojen kannattavuutta. Alimpana on tuotto- ja kulueriä, joilla ei ole suoranaista yhteyttä yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. Tällaiset voivat olla esimerkiksi sijoitustuottoja, jos yrityksen pääliiketoiminta ei ole sijoitustoiminnan harjoittaminen.

Mikä on hyvä tulos liikevaihdosta?

– Jos yritys hupeloi ja sen toiminta ei ole tehokasta, tulos voi olla huono, vaikka liikevaihtoa olisikin, kuvailee Pellinen. Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia liikevaihdosta jää voitoksi. Yli 10:n liikevoittoprosenttia pidetään hyvänä. 5–10 prosenttia on tyydyttävä tulos, alle 5 prosenttia heikko.