Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio.

Miten tuloslaskelma lasketaan?

Tuloslaskelmasta voi päätellä yritystoiminnan kannattavuutta. Tuloslaskelmassa tilikauden tuotoista eli liikevaihdosta vähennetään tilikauden kulut ja verot. Tämän jälkeen viivan alle jää tilikauden voitto tai tappio. Vähennettäviin kuluihin lasketaan myös liiketoiminnan muut kulut.

Onko tuloslaskelma sama kuin tilinpäätös?

Tuloslaskelma on osa tilinpäätöstä. Tuloslaskelma kertoo, kuinka paljon yritys on tehnyt voittoa tai tappiota edellisellä tilikaudella ja sen, mistä tulos koostuu. Toisin sanoen tuloslaskelmasta selviää, kuinka kannattavaa yritystoiminta on edellisiin vuosiin verrattuna, eli mikä on yrityksen kehityssuunta.

Mikä on yrityksen tuloslaskelma?

Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä yrityksen tai muun yhteisön tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana. Jakso voi olla juoksevan kirjanpidon kuukausijakso, muulla tavoin valittu ajanjakso tai tilikauden mittainen jakso, kuten tilinpäätöksessä.

Mitä eroa on Tuloslaskelmalla ja taseella?

Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Tase taas kuvastaa sen hetkistä varallisuustilannetta, eli sitä paljonko yrityksellä on varoja ja velkoja.

Näkyykö alv tuloslaskelmassa?

Tuloslaskelma kertoo yrityksen toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Tuloslaskelmassa esitetyt luvut ovat arvolisäverottomia. Arvonlisäverot näkyvät kirjanpidossa vain taseessa joko alv. saamisena tai alv.

Mihin tuloslaskelma vastaa?

Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla, sekä yrityksen liikevoitto. Ajanjakso voi olla esimerkiksi tietty kuukausi tai tilikausi. Tuloslaskelmaa analysoidessa kannattaa tarkastella myös tasetta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden ja velat tarkastelujakson päättymispäivänä.

Mikä on tuloslaskelman erä?

Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden tulos on tuloslaskelman alin rivi. Tämä erä kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle.

Miksi tuloslaskelma on tärkeä?

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen toimintojen kannattavuutta. Alimpana on tuotto- ja kulueriä, joilla ei ole suoranaista yhteyttä yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. Tällaiset voivat olla esimerkiksi sijoitustuottoja, jos yrityksen pääliiketoiminta ei ole sijoitustoiminnan harjoittaminen.

Mikä on tuloslaskelman ja taseen välinen yhteys?

Tuloslaskelmalla arvioidaan tietyn ajanjakson (yleensä tilikauden) kannattavuutta. Siinä missä tuloslaskelma kuvaa tietyn tilikauden kannattavuutta, tase osoittaa yrityksen taloudellisen aseman raportointipäivänä (esimerkiksi tilinpäätöspäivänä tai jonain muuna päivänä).