Voiko esimies olla työntekijöiden luottamusmies?

Esimies ei voi toimia työntekijöiden luottamusmiehenä. Esimiesten luottamusmiehellä on mahdollisuus viedä työpaikalla asioita eteenpäin. Hän saa tehtävissään nä- köalapaikan työelämään ja arvokkaita kontakteja. Hän neuvottelee työnanta- jan kanssa esimiehiä koskevissa asioissa ja on mukana kehittämässä työyhteisöä.

Saako luottamusmies korvausta?

Luottamusmieskorvaus. Pääluottamusmiehelle tai vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluvaa luottamusmieskorvausta, jonka suuruus on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa.

Mikä on Luottamusmiehen tehtävä?

Luottamusmiehen tehtävänä on toimia työntekijöiden edustajana virka- ja työehtosopimusten sekä työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa. Luottamusmies parantaa henkilöstön asemaa ja vähentää työpaikkojen eriarvoisuutta. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Mitä Luottamusvaltuutettu tekee?

Luottamusmies valvoo edustamiensa jäsenten oikeuksia etenkin työsuhteeseen ja työehtosopimukseen liittyvissä asioissa ja erimielisyyksissä, kuten irtisanomisasioissa ja palkkaerimielisyyksissä. Työsuojeluvaltuutettu puolestaan huolehtii henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Onko luottamusmies Vaitiolovelvollinen?

Luottamusmies auttaa PAMin jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa työpaikalla. Luottamusmies neuvottelee, sopii sekä toimii tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Milloin voi valita luottamusmiehen?

Pamilaisilla työpaikoilla luottamusmiesvalinnat järjestetään pääsääntöisesti kunkin parittoman vuoden loka-joulukuussa, joka toinen vuosi. Kun työpaikalle valitaan ensimmäistä kertaa luottamusmies tai kun edellinen luopuu tehtävästään, voidaan valinnat tehdä milloin tahansa.

Voiko luottamusmiehen irtisanoa?

Työsopimuslain mukaan luottamusmiehen ja -valtuutetun ja työsuojeluvaltuutetun irtisanominen on sallittua: henkilöstä johtuvista syistä vain, jos luottamusmiehen tai -valtuutetun edustamien työntekijöiden enemmistö antaa siihen suostumuksensa. Suostumuksen tulee olla selkeä.

Saako luottamusmies palkkatiedot?

Luottamushenkilöllä on oikeus saada yleisiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilasta. Työnantajan tulee antaa hänelle tilastotiedot hänen edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sekä – jos hän pyytää – henkilöstöryhmän palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltyinä.

Onko luottamusmies vain liiton jäsenille?

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden vaaleilla valitsema henkilö, ja hän toimii vain liittoon kuuluvien työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi työelämässä mukana olevia kannustetaan liittymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa.

Kuka voi olla luottamusvaltuutettu?

Kuka voidaan valita luottamusvaltuutetuksi? Luottamusvaltuutetuksi voidaan valita työpaikan ao. henkilöstöryhmään kuuluva työntekijä. Mikäli luottamusvaltuutettu valitaan kaikkien työntekijöiden keskuudesta, voidaan luonnollisesti valita kuka hyvänsä työpaikan työntekijä.