Mikä ei ole viranomaisen asiakirja?

Jos viranomaisen palveluksessa oleva tai luottamushenkilö saa kirjeen tai asiakirjan muun tehtävänsä tai asemansa vuoksi, ei kyseessä ole viranomaisen asiakirja. Lisäksi viranomaisen palveluksessa oleva saattaa myös laatia muistiinpanoja tai luonnoksia samalla, kun valmistelee asiaa.

Milloin viranomaisen asiakirja tulee julkiseksi?

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulosta säädetään julkisuuslain 6 §:ssä. Muun muassa diaarin merkintä on julkinen, kun se on tehty. Viranomaisen esitys, ehdotus ja aloite ovat julkisia, kun ne on allekirjoitettu. Toimielimen pöytäkirja on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu.

Mikä on asiakirja?

Asiakirja voi käytännössä olla mitä tahansa perinteisen paperiasiakirjan tai sähköisen esityksen väliltä. Mikä tahansa asiakirja ei kuitenkaan ole viranomaisen asiakirja. Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjoja ovat viranomaisen hallussa olevat asiakirjat.

Onko rakennuslupa julkinen asiakirja?

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon.

Voiko kuka tahansa saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta?

Jokaisella on oikeus saada tieto mistä tahansa julkisesta viranomaisen asiakirjasta riippumatta siitä, onko hän asiassa asianosainen vai ei. Viranomainen voi harkintansa mukaan antaa tiedon myös asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen.

Ketkä kaikki ovat viranomaisia?

Viranomaisia ovat valtion viranomaiset, kunnalliset viranomaiset, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, eduskunnan virastot sekä tasavallan presidentin kanslia. Viranomainen saattaa olla yksittäinen viranomainen tai monijäseninen viranomainen. Viranomaiselle kuuluu itsenäistä päätösvaltaa ja julkista valtaa.

Onko todistus julkinen asiakirja?

Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto.

Onko oikaisuvaatimus julkinen asiakirja?

Pääsääntöisesti oikaisuvaatimukset ja valitukset ovat julkisuuslain perusteella julkisia. Viranomaisen tulee pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta, sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Onko työhakemus julkinen asiakirja?

Hakemusta koskevat asiakirjat tulevat julkiseksi rekisteröintipäivästä lukien eli päivästä, jona hakemus saapui viranomaiselle ja läpäisi viranomaisen muodollisen tarkastuksen.

Milloin asiakirja on julkinen?

Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.