Mikä ero on Työkorvauksella ja palkalla?

Palkan ja työkorvauksen ero on tärkeä ymmärtää tämän ohjeistuksen hyödyntämiseksi käytännössä. Palkka on työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, palkkioita, etuutta tai korvausta. Työkorvaus taas on korvaus, joka ei ole palkkaa, mutta se saadaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta.

Mikä ero palkkiolla ja palkalla?

Palkkaa maksetaan työsuhteessa tehdystä työstä. Palkanmaksu voi perustua aikaan (tunti- tai kuukausipalkka) tai työn suoritukseen ja tulokseen. Palkkioita, kuten esimerkiksi kirjoitus- tai luentopalkkioita voidaan maksaa niin työsuhteessa kuin yrittäjänä tehdyssä työssä.

Mitä tarkoitetaan palkalla?

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus. Rahapalkan ohella tai sen sijaan voidaan palkkaa maksaa muun muassa luontoisetuna. Tällöin työntekijä saa esimerkiksi puhelin-, ateria-, asunto- tai autoedun. Palkkaa saatetaan maksaa myös osakkeina tai optioina.

Voiko palkan maksaa tavarana?

Lainsäädännön lähtökohtana on, että palkka on maksettava työntekijälle käteisenä. Työsopimuslain esitöiden (HE 157/2000 vp, s. 78) mukaan palkka tai sen osa voidaan maksaa myös tavarana tai muuna luontoisetuna, vaikka asiasta ei nimenomaisesti säädetä.

Onko työstä pakko maksaa palkkaa?

Jos palkasta ei ole sovittu työsopimuksellakaan, työnantajan on työsopimuslain mukaan maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Laissa ei ole perusteluja tavanomaisen ja kohtuullisen palkan määrästä. Näissä tilanteissa palkan arvioinnin perustaksi asetetaan työntekijän tekemä työ.

Paljonko saa sairastaa täydellä palkalla?

Lain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada täysi palkka sairastumispäivältä (jos se on työpäivä) ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Alle kuukauden työsuhteissa sairausajan palkka on 50 % palkasta.

Onko kertakorvaus palkkaa?

Kertaatko, eli kertakorvaus ei ole varsinaista palkkaa.

Voiko palkan maksaa ilman verokorttia?

Jos tulonsaaja ei kehotuksista huolimatta toimita verokorttia, on työnantajan huolehdittava ennakonpidätyksestä joka tapauksessa. Tällöin ennakonpidätys suoritetaan 60 prosentin suuruisena, ellei ole määrätty toisin ennakonperintäasetuksessa tai Verohallinnon päätöksessä.

Voiko palkka olla myöhässä?

Jos palkanmaksu viivästyy, voit vaatia korkolain mukaista viivästyskorkoa. Työnantajan on annettava sinulle palkan yhteydessä palkkakuitti. Tarkista palkkakuitista, että palkka ja mahdolliset lisät on maksettu oikein. Jos palkanmaksu viivästyy, ota mahdollisimman pian yhteyttä työnantajaan ja pyri selvittämään asia.

Onko pakko mennä töihin jos palkkaa ei ole maksettu?

Työntekijällä on työsuhteen aikana työsopimuksessa määritelty työntekovelvollisuus eli velvollisuus suorittaa työsopimuksessa sovitut tehtävät. Palkanmaksun myöhästyminen ei poista tätä velvollisuutta. Jos palkkaa ei kuulu, työntekijän tulee pyrkiä selvittämään asiaa työnantajan kanssa.