Mikä on tuotteen ja palvelun ero?

Yrityksen näkökulmasta tuote on yrityksen tuottama fyysinen tuote tai palvelu, joita yritys myy asiakkailleen.

Saako väärän tuotteen pitää?

Myyjällä on vastuu myymistään tavaroista. Jos tuotteessa on virhe, ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä myyjältä. Virheilmoitus pitää tehdä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Myyjäliike on aina vastuussa virheiden oikaisusta ja siksi virheestä kannattaa ilmoittaa ensisijaisesti myyjälle.

Mitä tarkoittaa tuotteen kerrokset?

Tuote on kokonaisuus, joka muodostuu eri osista, kerroksista. Tuotteen eri kerrokset ovat ydintuote, avustavat osat ja mielikuva, joka on tuotteen uloin kerros. Palvelutuotteella on myös eri kerrokset, joita nimitetään ydinpalveluksi, lisäpalveluiksi ja tukipalveluiksi.

Voiko virheettömän tuotteen palauttaa?

Virheettömillä tavaroilla ei ole lakiin perustuvaa vaihto- tai palautusoikeutta myymälästä ostettuina. Monet liikkeet myöntävät vaihto- tai palautusoikeuden vapaaehtoisesti. Valtaosalla verkkokaupasta tilatuilla tuotteilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa voit perua kaupan ilman erityistä syytä.

Voiko tuotteen vaihtaa ilman kuittia?

Voit valittaa tuotteen virheestä myös ilman kuittia Sinulla on oikeus valittaa tuotteesta myös ilman kuittia, jos tuotteessa on virhe. Myyjä, maahantuoja ja/tai valmistaja voi olla vastuussa tuotteen virheestä riippumatta siitä, onko sinulla esittää kuittia ostoksestasi.

Onko myyjä aina vastuussa tavaran virheestä?

Myyjä on aina ensisijaisesti vastuussa tavaran virheestä. Virhevastuun kestolle ei ole kiinteää ylärajaa. Kaikki tavarassa olevat viat eivät kuitenkaan kuulu myyjän vastuulle. Myyjä ei ole esimerkiksi vastuussa siitä, jos asiakas ei ole noudattanut tavaran käyttö- tai hoito-ohjeita.

Mikä on 7P malli?

(Ammattijohtaja.fi 2018.) Myöhemmin mallia on laajennettu 7P:hen, joka koostuu lisäksi sanoista people, eli asiakkaat ja henkilöstö, processes, eli toimintatavat sekä physical evidence, eli toimin- taympäristö (Gurumarkkinointi.fi 2015).

Mitä tarkoittaa tuotteen elinkaari ajattelu?

Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee sisältää valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen (epäsuorat vaikutukset).

Mitä tuotteen elinkaari tarkoittaa?

Tuotteen elinkaarianalyysi tarkoittaa yhden tuotteen tarkastelua sen valmistamisesta, käyttämisestä, kierrättämisestä hävittämiseen asti. Elinkaarianalyysissa huomioidaan myös käytetyt raaka-aineet sekä luonnonvarat.

Milloin on oikeus hyvitykseen?

Kuluttajalla on oikeus rahalliseen tai muuhun taloudelliseen hyvitykseen, jos elinkeinonharjoittajan markkinointi tai menettely asiakassuhteessa on rikkonut kuluttajansuojalain säännöksiä ja vaikuttanut kuluttajan päätökseen esimerkiksi ostaa tuote tai olla vaihtamatta toiseen palveluntarjoajaan.