Mitä johdon laskentatoimi sisältää?

Johdon laskentatoimi pohtii yrityksen strategiaa, toimintojen suunnittelua ja valvontaa, päätöksentekoa, resurssien tehokasta käyttöä, toiminnan parantamista ja arvojen vahvistamista sekä aineellisten ja aineettomien varojen turvaamista.

Mitä kuuluu sisäiseen laskentaan?

Sisäiselle laskennalle ominaista on se, että sitä tehdään yritystä varten. Sisäiseen laskentaan kuuluu myös perustoimia, kuten hinnoittelulaskelmat, kassavirtalaskelmat ja laskutus. Sen sisältö on määritettävissä yrityksen tarpeiden mukaan.

Mikä on ulkoinen taloushallinto?

Ulkoinen laskentatoimi koostuu kirjanpidosta ja yrityksen ulkoisille sidosryhmille tarkoitetuista raportoinneista. Tilinpäätös ja verotukseen liittyvät raportit ovat tärkeimpiä ulkoisen laskentatoimen tuotoksia. ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille.

Mikä on Laskentakohde?

– Laskentakohde on yleisnimitys ja eri yrityksissä voidaan samasta asiasta käyttää eri nimityksiä; toiminnasta riippuen voidaan puhua projekteista, hankkeista, osastoista, toimipisteistä, asiakkuuksista jne. Nimitys riippuu siitä, mitä kokonaisuutta halutaan seurata, Jenni Saastamoinen kuvailee.

Mitä on strateginen johdon laskentatoimi?

Strateginen johdon laskentatoimi voidaan määritellä prosessiksi, jossa tun- nistetaan, kerätään, valitaan ja analysoidaan laskentatoimen tietoja, joilla autetaan joh- toa tekemään strategisia päätöksiä ja arvioimaan organisaation suoriutumista (Hoque 2006, 2).

Mikä on taloushallinto?

Se tarkoittaa vähintään pankkitiliä ja kirjanpitoa. Taloushallinto on keskeinen osa yritystoimintaa. Se pitää sisällään kaiken, mikä liittyy yrityksen rahaliikenteeseen: esimerkiksi kirjanpidon, osto- ja myyntilaskut sekä palkanlaskennan.

Mikä on yrityksen Reaaliprosessi?

Reaaliprosessi kuvaa yrityksen hankkimien raaka-aineiden, palvelujen ja muiden hyödykkeiden siirtymistä tuotantoprosessin kautta tavaran- tai palveluntoimittajilta asiakkaille saakka. Rahaprosessi puolestaan kuvaa rahan siirtymistä reaaliprosessin suoritteiden maksuna.

Mikä on Tavoitelaskelma?

Tavoitelaskelmissa asetetaan organisaation eri osille niiden vastuu tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitelaskelma on tehokas tapa tiedottaa tavoitteista. Tavoitelaskelma on samalla tulevan kehityksen ennuste. Laskelmana ennuste voidaan liittää pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Mihin laskentatoimesta työllistyy?

Laskentatoimen pääaineesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi controllereiksi, tilintarkastajiksi tai vaikkapa tuotekehityksen pariin. Laskentatoimi tarjoaakin mahdollisuuden työllistyä hyvin moniin erilaisiin tehtäviin.

Kuka saa toimia kirjanpitäjänä?

On hyvä huomioida, että kuka tahansa saa toimia kirjanpitäjänä. Sen vuoksi kirjanpitäjällä pitää tietysti olla koulutus perinteisessä merkityksessään. Yhtä tärkeää on kirjanpitäjän halu kehittää itseään.