Mitä konkurssi tarkoittaa?

Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan. Käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, jos hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Mitä tapahtuu jos tulee konkurssi?

Konkurssissa yrityksesi ei saa enää itse hallita omaisuuttaan. Sen sijaan tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan. Hän muuttaa yrityksesi koko omaisuuden rahaksi ja jakaa rahat velkojille. Vaikka pesänhoitajalla on konkurssipesässä paljon valtaa, ylin päätösvalta on yleensä silti velkojilla.

Mitä yrityksen konkurssi tarkoittaa?

Yritys tai muu velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssivelkojen maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen.

Onko konkurssi rikos?

Velallisen maksukyvyttömyyttä voi siis pyrkiä osoittamaan muillakin tavoin kuin vain olettamilla. Onko yhtiön asettaminen konkurssiin rikos? Ei ole. Yhtiön konkurssiin asettaminen ei ole itsessään rikos.

Kuka maksaa konkurssin?

Velallisen velkavastuu jatkuu konkurssin jälkeenkin, sillä velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. Näin ollen mikäli konkurssipesään ilmaantuu myöhemmin uusia varoja, maksetaan niistä velkojille suoritus jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.

Mistä sana konkurssi tulee?

Vastaus: Latinan kielestä peräisin olevassa sanassa on kaksi osaa, etuliite con- ja cursus. Viimeksi mainittu on verbistä currere ‘juosta, rientää’ muodostettu substantiivi. Etuliitteen merkitys on ‘yhteen, kokoon’. Konkurssissa eli vararikossa velkojat rientävät yhteen varmistamaan omia saataviaan.

Voiko ihminen mennä konkurssiin?

Suomessa ei ole mahdollisuutta vapautua veloistaan henkilökohtaisen konkurssin kautta, vaan ylivelkaantuneelle henkilölle laaditaan ohjelma velkojen maksamiseksi eli tehdään yksityishenkilön velkajärjestely. Tavallisesti osa ylivelkaantuneen henkilön palkasta menee suoraan ulosottoon.

Mihin konkurssi päättyy?

Konkurssin kesto ja päättyminen Konkurssin tavallinen päättyminen: Useimmiten konkurssi päättyy, kun kaikki mahdolliset varat on jaettu velkojille ja pesänhoitaja laatii lopputilityksen. Konkurssin lopputilitys sisältää jakoluettelon, jossa eritellään velkojille maksettujen saatavien osuudet.

Voiko konkurssin perua?

Konkurssin peruuntumisesta päättää sama käräjäoikeus, joka on asettanut velallisen konkurssiin. Peruuntumiselle on myös pystyttävä osoittamaan pätevä, perusteltu syy. Syyksi käy esimerkiksi velkojan sittemmin saama maksu tai velallisen palautunut maksukyky.

Mistä palkka jos yritys menee konkurssiin?

Konkurssitilanteissa työntekijöillä on lähes aina palkkoja saamatta. Pesänhoitaja voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun, jos pesänhoitaja ja palkkaturvaviranomainen pitävät saatavia riittävän selkeinä. Muussa tapauksessa työntekijöiden on tehtävä palkkaturvahakemus itse. Lisätietoa saa palkkaturvaviranomaiselta.