Mitä tarkoittaa irtaimen kauppa?

Irtaimen kaupassa myyjä sitoutuu myymään ostajalle tavaran ja omistusoikeus tavaraan siirtyy uudelle omistajalle tavallisimmin rahavastiketta vastaan. Kauppalaki on irtaimen kaupassa yleislaki.

Mitä Kauppalaki säätelee?

Kauppalaki sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa sekä soveltuvin osin irtaimen omaisuuden vaihtoa. Kauppalakia sovelletaan, kun kyse on kahden yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta. Kuluttajansuojalaki sääntelee puolestaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa.

Milloin kauppaan sovelletaan Kauppalakia?

Kauppalakia sovelletaan silloin, kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia. Jos toinen kaupan osapuolista on yksityinen henkilö ja toinen elinkeinonharjoittaja, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kauppalaki ei ole pakottava, vaan kaupan osapuolilla on sopimusvapaus.

Mitä tarkoittaa irtaimen kauppaan perustuva Velkomus?

Irtaimen kauppaan perustuvasta velkomuksesta puhutaan yleensä silloin, kun ostaja on jättänyt kauppahinnan maksamatta ja myyjä on lähtenyt oikeusteitse perimään summaa. Irtaimen kauppa on tyypillinen sopimus. Irtaimen kaupalla tarkoitetaan jonkin irtaimen esineen tai esineiden myyntiä.

Mikä on avoin kauppa?

Avoin kauppa on kyseessä silloin, kun myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus saada tavara haltuunsa ja harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei. Ostajalle annetaan siis tietty aika harkita haluaako hän tavaran vai ei.

Milloin myyjällä on oikeus purkaa kauppa?

Milloin myyjä saa purkaa kaupan? Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja viivästys on olennainen. Myyjä voi asettaa ostajalle kohtuullisen lisäajan kauppahinnan maksamista varten. Jos maksua ei annetun määräajan kuluessa kuulu, on myyjällä oikeus purkaa kauppa.

Mikä on irtain omaisuus?

Irtaimella omaisuudella tarkoitetaan yleensä muuta kuin kiinteää omaisuutta. Irtainta ovat siten esineet, arvopaperit ja rajoitetut esineoikeudet esimerkiksi vuokraoikeus. Omaisuuden erottelulla irtaimeen ja kiinteään omaisuuten on merkitystä muun muassa esineiden luovutusten yhteydessä.

Voiko yksityisen kaupan perua?

Jos virhe on sellainen, ettei tavaraa voi käyttää ja virheen korjaaminen olisi suhteettoman kallista, voi kaupan purku tulla kyseeseen. Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle aikeistaan purkaa kauppa. Ilmoitus tulee tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta.

Mikä on vaaranvastuu?

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta tavaran haitallisista seuraamuksista. Tällaisia haitallisia seuraamuksia ovat esimerkiksi tavaran katoaminen, tuhoutuminen tai rikkoutuminen. Vaaranvastuun siirtyminen määrittelee sen ajankohdan, jolloin tavara siirtyy ostajan vastuulle.

Voiko kaupan perua?

Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden. Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 30 päivän palautusoikeuden.