Voiko velkakirjan tehdä itse?

Velkakirjalle ei ole asetettu määrämuotoa, eli käytännössä sen saa tehdä miten tahansa. Esimerkiksi käsin kirjoitettu velkakirja on aivan yhtä pätevä kuin tietokoneella tehty.

Tarvitseeko velkakirja todistajia?

Velkakirjaan ei tarvitse ottaa todistajia, mutta tämäkin on mahdollisten riitaisuuksien selvittelyn kannalta suositeltavaa. Velkakirjaan on syytä merkitä todistajien etu- ja sukunimet sekä allekirjoitukset. Todistajat todistavat velkakirjan ja siinä olevat velallisen ja velkojan allekirjoitukset oikeiksi.

Mikä on tavallinen velkakirja?

Tavallinen velkakirja toimii selkeänä todisteena siitä, että velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjassa nimetylle henkilölle. Tavallinen velkakirja voi esimerkiksi olla sanamuodossa “Maksan X (rahasumma) Y:lle (velkoja)” ja sen siirtäminen toiselle velkojalle on mahdollista.

Onko velkakirja pakollinen?

Velkakirjan laatiminen velasta ei ole pakollista. Saamisoikeus voidaan perustaa vapaamuotoisesti, esimerkiksi sopimalla velan ehdoista suullisesti. Velkakirjan laatiminen kuitenkin turvaa velkasuhteen osapuolten oikeuksia.

Onko velkakirja pätevä ilman todistajia?

Velkakirjan tekeminen ilman todistajia on täysin mahdollista, sillä laissa ei edellytetä yhden tai useamman henkilön todistusklausuulia tai edes nimien kirjoittamista velkakirjaan, jotta se tulisi päteväksi. Velkakirjan todistaminen ei siten ole velkakirjan pätevyyden edellytys.

Pitääkö velkakirja toimittaa verottajalle?

Pankki on velvollinen antamaan vuosittain Verohallinnolle tiedot yksityisen henkilön velan määrästä kalenterivuoden lopussa sekä tiedot kalenterivuoden aikana maksetuista koroista. Esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat velka- ja korkotietojen virheet ja puutteet on ilmoitettava korjattavaksi Verohallinnolle.

Voiko velkakirja olla suullinen?

Suomessa sopimukset voidaan tehdä niin suullisesti kuin kirjallisesti, sekä niin sanotusti hiljaisella sopimuksella. Velkakirja on kuitenkin siitä säätävän lain mukaan tehtävä kirjallisena. Lainata voi toki ilman velkakirjaakin, mutta siloin velkakirja ei täytä velkakirjalain vaatimaa muotoa.

Milloin velkakirja vanhenee?

Luonnollisen henkilön sopimusperusteinen velka vanhenee lopullisesti 20-25 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. Lainsäädäntöön sisältyy kuitenkin useita erityisiä vanhentumisaikoja jotka voivat tulla sovellettavaksi yleisten vanhentumisaikojen sijaan.

Voiko tavallisen velkakirjan siirtää?

Velkakirjoja on olemassa erilaisia Tavallinen velkakirja on velkakirja, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan tietylle henkilölle. Tavallista velkakirjaa ei saa siirtää uudelle velkojalle ilmoittamatta siitä velalliselle. Uuden velkojan on aina noudatettava velkakirjaan kirjattuja ehtoja.

Voiko velkakirjan myydä?

Saamisoikeuden eli oikeuden saada suoritus velalliselta voi siirtää toiselle. Näin ollen velkakirjan voi luovuttaa toiselle esimerkiksi myymällä. Siirron voi tehdä kuulematta velallista, mutta siirrosta kannattaa kertoa, jotta velallinen osaisi maksaa velan oikealle henkilölle.