Mikä on kiinteistövero?

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero on vuonna 1993 käyttöön otettu vero, joka korvasi asuntotulon verotuksen, kiinteistöjen harkintaverotuksen, katumaksun ja manttaalimaksun. Kiinteistöveron veronsaajia ovat kunnat.

Kenen pitää maksaa kiinteistöveroa?

Veron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2023.

Mihin perustuu kiinteistövero?

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöön sisältyvät rakennukset ja maapohja. Niiden arvo määritetään valtiovarainministeriön ja Verohallinnon säännösten perusteella. Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön arvo kiinteistöveroprosentilla.

Milloin ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa?

Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsästä, maatalousmaasta eikä puolustusvoimien käytössä olevista kiinteistöistä.

Mistä summasta kiinteistövero lasketaan?

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöön sisältyvät rakennukset ja maapohja. Niiden arvo määritetään valtiovarainministeriön ja Verohallinnon säännösten perusteella. Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön arvo kiinteistöveroprosentilla.

Pitääkö tontista maksaa kiinteistöveroa?

Tonttia eli maapohjaa verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta esimerkiksi metsästä, maatalousmaista, kaduista tai toreista. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vähintään 0,93 ja enintään 2,00.

Paljonko on kesämökin kiinteistövero?

Kesämökistä maksettava kiinteistövero on yleensä 300–600 euroa vuodessa. Se muodostuu tontilla sijaitsevien rakennusten ja maapohjan verotusarvosta. Arvio maapohjan verotusarvosta tehdään kuntakohtaisten tonttihintakarttojen perusteella.

Miksi kiinteistöveroa nostetaan?

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi kuitenkin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Voiko kiinteistöveron vähentää verotuksessa?

Kiinteistövero on tuloverotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistöä on käytetty tulonhankkimisessa. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja on verovelvollinen. Kunnat eivät maksa kiinteistöveroa omalla alueellaan sijaitsevista kiinteistöistä.

Onko kiinteistövero välitön vero?

Välittömänä verona pidetään muun muassa tuloveroa ja kiinteistöveroa. Arvonlisävero on taas puolestaan välillinen vero.