Mitä on kustannus?

Kustannuksella tarkoitetaan tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kustannus tarkoittaa eri asiaa kuin liikekirjanpidon käsitteet meno ja kulu. Meno syntyy yritykselle tuotannontekijän vastaanottamisesta. Kulu taas on vastaanotetun tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa.

Mitä lasketaan kiinteisiin kustannuksiin?

Yrityksen kiinteät kustannukset säilyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen myynti ja tuotantomäärät vaihtelevat, muuttuvat kulut sen sijaan reagoivat myynnin kasvuun ja laskuun. Perinteisiä kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi toimitilakustannukset, yrityksen vakuutukset sekä hallinnolliset kulut.

Onko sähkö muuttuva kustannus?

Kiinteät kustannukset pysyvät suhteellisen vakioina vaikka tuotantomäärä/toiminta-aste muuttuu. Esimerkiksi toimitilojen kustannukset (sähkö, lämmitys, siivous jne.) ovat kiinteitä.

Mitä ovat yrityksen muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kustannukset (=mukut) ovat niitä kustannuksia, jotka hengittävät samaan tahtiin myynnin ja tuotannon kanssa. Eli mukujen määrä kasvaa, kun myynti tai tuotanto kasvaa ja pienenee, kun myynti tai tuotanto pienenee.

Onko palkka kiinteä kustannus?

Kiinteät kustannukset Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi, työntekijöiden aikapalkat sivukuluineen, vuokrat, vakuutus-, markkinointi-, puhelin-, hallintokustannukset jne. jotka eivät riipu suoraan myynnin määrästä.

Mikä on yrityksen kustannusrakenne?

3.1 Kustannusrakenne Tuotteen tai myynnin kustannusrakenne syntyy, kun liikevaihdosta vähennetään kustannuk- set. Näitä kustannuksia ovat muuttuvat kustannukset, joita voivat olla esimer- kiksi raaka-aineet, tuotantohenkilöstön palkat ja valmistuksesta aiheutuvat energiakustannukset.

Mikä on välitön kustannus?

​Välitön kustannus = suoraan tuotteelle tai kustannuspaikalle tai tulosyksikölle kohdistettava kustannus, joka voidaan määrittää syntyvän suoraan tuotteen valmistuksesta, kuten raaka-aineet ja valmistuspalkat. Välittömät kustannukset ovat yleensä muuttuvia kustannuksia.

Miksi kustannuslaskentaa tehdään?

Kustannuslaskennan avulla analysoit yrityksesi menot ja identifioit kannattamattomat toimet, joista saattaa syntyä isojakin kustannusvirtoja. Kustannuslaskelma osoittaa armottomasti, onko liiketoimintasi kannattavaa, tai onko suunta oikea ja kannattavuutta odotettavissa.

Miten muuttuvat kustannukset lasketaan?

Tuotteen katetuoton laskemista varten on tiedettävä tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset, jotka saadaan laskemalla yhteen tuote-erän aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja jakamalla ne erän tuotteiden määrällä.

Mitä sähkö maksaa 2023?

Sähkön hinta oli vuonna 2022 ennätyskorkealla ja vaikka se on laskenut osittain vuonna 2023, on hinnassa vielä paljon vaihtelua. Pörssisähkön keskihinta oli vuonna 2022 17,62 snt/kWh, kun vuonna 2021 se oli vain 9,21 snt / kWh sisältäen marginaalin. Kuluvana vuonna 2023 se on ollut 6,9 snt/kWh.