Mikä on kustannuslaskennan tehtävä?

Kustannuslaskenta on osa yrityksen laskentatointa. Sen tehtävä on tuottaa tie- toa, jota voidaan hyödyntää palvelutoiminnan ja investointien suunnittelussa, budjetoinnissa sekä arvioitaessa yrityksen tuloksellisuutta.

Miksi kustannuslaskentaa tehdään?

Kustannuslaskennan avulla analysoit yrityksesi menot ja identifioit kannattamattomat toimet, joista saattaa syntyä isojakin kustannusvirtoja. Kustannuslaskelma osoittaa armottomasti, onko liiketoimintasi kannattavaa, tai onko suunta oikea ja kannattavuutta odotettavissa.

Mitä on kustannus?

Kustannuksella tarkoitetaan tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kustannus tarkoittaa eri asiaa kuin liikekirjanpidon käsitteet meno ja kulu. Meno syntyy yritykselle tuotannontekijän vastaanottamisesta. Kulu taas on vastaanotetun tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa.

Mikä on Kustannusajuri?

Kustannusajuri (cost driver) on mikä tahansa tekijä, jonka muutos aiheuttaa muutoksen kyseiseen kustannuskohteeseen liittyvissä kokonaiskustannuksissa (Horngren 1991:28). Toimintoperusteisessa laskennassa kustannusajurit kuvastavat tietyn toiminnon ja siihen liitettävien kustannusten syy- ja seuraussuhdetta.

Miten tehdä kustannusarvio?

Kustannusarvio koostuu työn eri osa-alueiden kustannuksista. On tärkeää, että luvut ovat arvioitu ajantasaisten tietojen mukaan, markkinahintoihin ja alan standardeihin suhteutettuina. Kaikkien hintojen tulee olla perusteltavissa ja läpinäkyvästi todennettavissa. Ellei kustannusarvio ole tarkka, siitä ei ole hyötyä.

Onko palkka välitön kustannus?

Palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun ne ovat suoraan sidoksissa tuotannon määrään, kuten esimerkiksi urakka- ja provisiopalkka. Useimmiten palkkoja maksetaan kuitenkin ajan mukaan, jolloin ne eivät suoranaisesti riipu tuotannon määrästä, eivätkä siten ole muuttuvia kustannuksia.

Mikä on Lisäyslaskenta?

Lisäyslaskenta on niin sanottu täyskatteellisen laskennan menetelmä, sillä siinä pyritään kohdistamaan kaikki tuotteen valmistamisesta aiheutuneet kustannukset tuotteelle. Lisäyslaskennassa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.

Mikä on yrityksen kustannusrakenne?

3.1 Kustannusrakenne Tuotteen tai myynnin kustannusrakenne syntyy, kun liikevaihdosta vähennetään kustannuk- set. Näitä kustannuksia ovat muuttuvat kustannukset, joita voivat olla esimer- kiksi raaka-aineet, tuotantohenkilöstön palkat ja valmistuksesta aiheutuvat energiakustannukset.

Mikä on välitön kustannus?

​Välitön kustannus = suoraan tuotteelle tai kustannuspaikalle tai tulosyksikölle kohdistettava kustannus, joka voidaan määrittää syntyvän suoraan tuotteen valmistuksesta, kuten raaka-aineet ja valmistuspalkat. Välittömät kustannukset ovat yleensä muuttuvia kustannuksia.

Mistä kustannusinflaatio johtuu?

Kustannusinflaatio: Yritykset nostavat tuotteidensa hintaa kasvavien menojen – kuten esimerkiksi verojen, palkkojen ja tuontikustannusten – vuoksi. Monetaarinen inflaatio: Inflaation syntymiseen vaikuttaa se, kuinka paljon rahaa painetaan ja lasketaan liikkeelle eli se, kuinka paljon rahaa liikkuu markkinoilla.