Mikä on kustannus?

Kustannuksella tarkoitetaan tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kustannus tarkoittaa eri asiaa kuin liikekirjanpidon käsitteet meno ja kulu. Meno syntyy yritykselle tuotannontekijän vastaanottamisesta. Kulu taas on vastaanotetun tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa.

Mitä eroa on muuttuvilla ja kiinteillä kustannuksilla?

Yrityksen kiinteät kustannukset säilyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen myynti ja tuotantomäärät vaihtelevat, muuttuvat kulut sen sijaan reagoivat myynnin kasvuun ja laskuun. Perinteisiä kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi toimitilakustannukset, yrityksen vakuutukset sekä hallinnolliset kulut.

Onko sähkö muuttuva kustannus?

Kiinteät kustannukset pysyvät suhteellisen vakioina vaikka tuotantomäärä/toiminta-aste muuttuu. Esimerkiksi toimitilojen kustannukset (sähkö, lämmitys, siivous jne.) ovat kiinteitä.

Onko markkinointi kiinteä kustannus?

Esimerkiksi vakuutuskulut, kuten kiinteistö- ja vahinkovakuutukset, ovat pääsääntöisesti kiinteitä kuluja. Sen sijaan palkka-, markkinointi- ja logistiikkakulujen kuuluminen kiinteisiin tai muuttuviin kuluihin pitää ratkaista yrityskohtaisesti.

Miten tehdä kustannusarvio?

Kustannusarvio koostuu työn eri osa-alueiden kustannuksista. On tärkeää, että luvut ovat arvioitu ajantasaisten tietojen mukaan, markkinahintoihin ja alan standardeihin suhteutettuina. Kaikkien hintojen tulee olla perusteltavissa ja läpinäkyvästi todennettavissa. Ellei kustannusarvio ole tarkka, siitä ei ole hyötyä.

Onko palkka välitön kustannus?

Palkat ovat muuttuvia kustannuksia silloin, kun ne ovat suoraan sidoksissa tuotannon määrään, kuten esimerkiksi urakka- ja provisiopalkka. Useimmiten palkkoja maksetaan kuitenkin ajan mukaan, jolloin ne eivät suoranaisesti riipu tuotannon määrästä, eivätkä siten ole muuttuvia kustannuksia.

Miten muuttuvat kustannukset lasketaan?

Tuotteen katetuoton laskemista varten on tiedettävä tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset, jotka saadaan laskemalla yhteen tuote-erän aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja jakamalla ne erän tuotteiden määrällä.

Onko ostot muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat toimialan mukaan. Esimerkiksi pitseriassa mukuja ovat raaka-aineet ja take-away-astiat, kun taas tietokonekaupalla muuttuvia kustannuksia ovat myytävien tietokoneiden ostokulut ja toimituskustannukset.

Mitä tarkoitetaan muuttuvilla kustannuksilla?

Muuttuvat kulut ovat nimensä mukaisesti kuluja, joiden määrä muuttuu tuotannon tai myynnin muuttuessa. Jos siis tuotannon määrät nousevat, niin myös muuttuvien kulujen määrä nousee sekä vastaavasti toisinpäin tuotantomäärien laskiessa.

Mitä sähkö maksaa 2023?

Sähkön hinta oli vuonna 2022 ennätyskorkealla ja vaikka se on laskenut osittain vuonna 2023, on hinnassa vielä paljon vaihtelua. Pörssisähkön keskihinta oli vuonna 2022 17,62 snt/kWh, kun vuonna 2021 se oli vain 9,21 snt / kWh sisältäen marginaalin. Kuluvana vuonna 2023 se on ollut 6,9 snt/kWh.