Mikä on Kustannusajuri?

Kustannusajuri (cost driver) on mikä tahansa tekijä, jonka muutos aiheuttaa muutoksen kyseiseen kustannuskohteeseen liittyvissä kokonaiskustannuksissa (Horngren 1991:28). Toimintoperusteisessa laskennassa kustannusajurit kuvastavat tietyn toiminnon ja siihen liitettävien kustannusten syy- ja seuraussuhdetta.

Mitä on kustannus?

Kustannuksella tarkoitetaan tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kustannus tarkoittaa eri asiaa kuin liikekirjanpidon käsitteet meno ja kulu. Meno syntyy yritykselle tuotannontekijän vastaanottamisesta. Kulu taas on vastaanotetun tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa.

Mikä on kustannuslaskennan tehtävä?

Kustannuslaskenta on osa yrityksen laskentatointa. Sen tehtävä on tuottaa tie- toa, jota voidaan hyödyntää palvelutoiminnan ja investointien suunnittelussa, budjetoinnissa sekä arvioitaessa yrityksen tuloksellisuutta.

Mikä on välitön kustannus?

​Välitön kustannus = suoraan tuotteelle tai kustannuspaikalle tai tulosyksikölle kohdistettava kustannus, joka voidaan määrittää syntyvän suoraan tuotteen valmistuksesta, kuten raaka-aineet ja valmistuspalkat. Välittömät kustannukset ovat yleensä muuttuvia kustannuksia.

Onko poisto kiinteä kustannus?

jotka eivät riipu suoraan myynnin määrästä. Kiinteitä kustannuksia ovat myös pääomakustannukset, joita ovat kaluston ja rakennusten kulumisesta johtuvat poistot sekä lainojen korot. Pääomakustannuksia käsitellään tavallisesti muista kiinteistä kustannuksista erillään omana ryhmänään.

Mikä on yrityksen kustannusrakenne?

3.1 Kustannusrakenne Tuotteen tai myynnin kustannusrakenne syntyy, kun liikevaihdosta vähennetään kustannuk- set. Näitä kustannuksia ovat muuttuvat kustannukset, joita voivat olla esimer- kiksi raaka-aineet, tuotantohenkilöstön palkat ja valmistuksesta aiheutuvat energiakustannukset.

Onko sähkö muuttuva kustannus?

Kiinteät kustannukset pysyvät suhteellisen vakioina vaikka tuotantomäärä/toiminta-aste muuttuu. Esimerkiksi toimitilojen kustannukset (sähkö, lämmitys, siivous jne.) ovat kiinteitä.

Onko markkinointi kiinteä kustannus?

Esimerkiksi vakuutuskulut, kuten kiinteistö- ja vahinkovakuutukset, ovat pääsääntöisesti kiinteitä kuluja. Sen sijaan palkka-, markkinointi- ja logistiikkakulujen kuuluminen kiinteisiin tai muuttuviin kuluihin pitää ratkaista yrityskohtaisesti.

Mitä lasketaan muuttuviin kustannuksiin?

Mitä sitten kuuluu muuttuviin kuluihin? Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, kun myynti kasvaa ja vastaavasti pienenee, kun tuotanto- ja myynti pienenevät.

Mikä on muuttuva kustannus?

Muuttuvat kulut ovat nimensä mukaisesti kuluja, joiden määrä muuttuu tuotannon tai myynnin muuttuessa. Jos siis tuotannon määrät nousevat, niin myös muuttuvien kulujen määrä nousee sekä vastaavasti toisinpäin tuotantomäärien laskiessa.