Mitä ovat ainekustannukset?

Aine ja tavarakustannuksiin on ostohinnan lisäksi otettava mukaan myös muut hankintaan liittyvät kustannukset, kuten esimerkiksi rahdit ja muut toimituskulut. Ainekustannukset sisältävät myös hävikin, jota aiheutuu aineiden pilaantumisesta, rikkoutumisista ja varkauksista.

Mitä kuuluu muuttuviin kustannuksiin?

Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, kun myynti kasvaa ja vastaavasti pienenee, kun tuotanto- ja myynti pienenevät.

Miten muuttuvat kustannukset lasketaan?

Tuotteen katetuoton laskemista varten on tiedettävä tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset, jotka saadaan laskemalla yhteen tuote-erän aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja jakamalla ne erän tuotteiden määrällä.

Mikä on muuttuva yksikkökustannus?

Muuttuva kustannus = tuotteen valmistuksesta tai myymisestä suoraan syntyvä kustannus. Riippuvat suoraan myyntimäärästä (raaka-ainekulu) tai liikevaihdon määrästä esim. liikevaihtoon sidottu vuokra. Kiinteä kustannus = kustannus, joka ei riipu suoraan tuotantomäärästä.

Onko sähkö muuttuva kustannus?

Kiinteät kustannukset pysyvät suhteellisen vakioina vaikka tuotantomäärä/toiminta-aste muuttuu. Esimerkiksi toimitilojen kustannukset (sähkö, lämmitys, siivous jne.) ovat kiinteitä.

Onko ostot muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat toimialan mukaan. Esimerkiksi pitseriassa mukuja ovat raaka-aineet ja take-away-astiat, kun taas tietokonekaupalla muuttuvia kustannuksia ovat myytävien tietokoneiden ostokulut ja toimituskustannukset.

Mikä on muuttuvat kulut?

Muuttuvat kulut ovat nimensä mukaisesti kuluja, joiden määrä muuttuu tuotannon tai myynnin muuttuessa. Jos siis tuotannon määrät nousevat, niin myös muuttuvien kulujen määrä nousee sekä vastaavasti toisinpäin tuotantomäärien laskiessa.

Mikä on Normaalikalkyyli?

Normaalikalkyyli lasketaan jakamalla laskentakauden muuttuvat kustannukset todellisella suoritemäärällä ja lisäämällä tähän lukuun laskentakauden kiinteät kustannukset jaettuna normaalisuoritemäärällä.

Miten muuttuvat kustannukset eroavat kiinteistä kustannuksista?

Kustannuksilla on kaksi pääkategoriaa, muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset. Näiden kustannusten ero on, että muuttuvat kustannukset ovat riippuvaisia tuotannon volyymista, esimerkiksi raaka-aineet mutta kiinteät kustannukset eivät ole.

Onko poistot kiinteitä kustannuksia?

Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat koneiden, laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot, tilavuokrat, lämmitys ja puhtaanpito, sähkön perusmaksut, yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakustannukset henkilösivukustannuksineen sekä erilaiset hallinto-, edustus-, atk- ja toimistotarvikekustannukset.