Mitä tarkoittaa osakkeen beta?

Beta tai beta-kerroin on sijoitusten arvonmäärityksessä käytetty riskikerroin. Se kertoo sijoituksen tuottojen herkkyydestä systemaattiselle riskille, eli markkinariskille.

Mitä beta kertoo?

Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä. Kun beeta on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa vauhtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Kun kerroin on kaksi, sijoituskohteen riski on suurempi ja tuotto vaihtelee keskimäärin kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna.

Miten lasketaan osakkeen beta?

Esimerkkinä, jos jokin osake on 10% koko osakesalkustani, ja sen beta luku on 2, lasketaan betan osuus salkustani 0,1 x 2 = 0,2. Laske jokaisen salkkusi osakkeen osuus ja sen beta-luku edellämainitulla tavalla ja plussaa lopputulokset keskenään. Näin saat koko salkkusi beta-luvun.

Mistä löytyy beta luku?

Beta kertoimet löytyvät kunkin osakkeen kohdalta esimerkiksi Yahoo:n sivuilta. Tulostuotto (tai sen kääntteisluku P/E) on yleensä kerrottu kunkin rahaston esitteessä tai yrityksen osavuotiskatsauksessa.

Miten osakkeen arvo nousee?

Osakekurssit eli osakkeiden hinnat vaihtelevat sijoittajien osto- ja myyntihalujen eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos yhtiön odotetaan parantavan tulostaan, sen osakkeista kannattaa maksaa enemmän ja kurssi nousee. Päinvastaisessa tilanteessa kurssi laskee. Yleinen talouskehitys vaikuttaa osakemarkkinoihin.

Miten osakkeen arvo lasketaan?

Verottaja laskee yrityksen osakkeen matemaattisen arvon niin, että yhtiön nettovarallisuus (eli varat miinus velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Myös osakkeen vertailuarvo lasketaan nettovarallisuuden perusteella, mutta siitä vähennetään lisäksi osinko, jonka yhtiö on päättänyt jakaa edelliseltä tilikaudelta.

Mikä on korkea volatiliteetti?

Volatiliteetti kertoo, kuinka paljon sijoituksen arvo heittelee keskituoton ympärillä. Mitä suurempi oman salkkuni muutos on suhteessa keskimääräiseen muutokseen, sitä suurempi on volatiliteetti. Ja mitä suurempi on salkun volatiliteetti, sitä suurempi on sen tuottoon liittyvä epävarmuus.

Mikä on hyvä Sharpen luku?

Mitä korkeampi Sharpen luku, sitä enemmän lisätuottoa on onnistuttu saavuttamaan kutakin riskiyksikköä kohti ja sitä paremmin sijoitus on tuottanut otettuun riskiin nähden. Sharpen lukua 1,0 voidaan pitää nyrkkisääntönä hyvästä Sharpen luvusta. Sitä alemmat arvot eivät ole optimaalisia.

Miten volatiliteetti lasketaan?

Volatiliteetti lasketaan osakkeen tai rahaston aikasarjadatasta. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Päivittäinen keskihajonta siis jaetaan pörssipäivän lukumäärän neliöjuurella. Mitä isompi keskihajonta, sen isompi on volatiliteetti.

Mistä tunnistaa arvo osakkeen?

Markkinoilla arvo-osakkeet on mahdollista tunnistaa alhaisista P/BV- ja P/E-tunnusluvuista sekä korkeasta efektiivisestä osinkotuotosta.