Mitä volatiliteetti tarkoittaa?

Volatiliteetti kertoo, kuinka paljon sijoituksen arvo heittelee keskituoton ympärillä. Mitä suurempi oman salkkuni muutos on suhteessa keskimääräiseen muutokseen, sitä suurempi on volatiliteetti. Ja mitä suurempi on salkun volatiliteetti, sitä suurempi on sen tuottoon liittyvä epävarmuus.

Mitä volatiliteetti mittää?

Volatiliteetti mittaa sitä, kuinka paljon osakkeen arvo heilahtelee suuntaan tai toiseen tietyllä ajanjaksolla. Mitä korkeampi osakkeen volatiliteetti on, sitä enemmän sen arvo heilahtelee pörssissä.

Miten lasketaan osakkeen volatiliteetti?

Volatiliteetti lasketaan osakkeen tai rahaston aikasarjadatasta. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Päivittäinen keskihajonta siis jaetaan pörssipäivän lukumäärän neliöjuurella. Mitä isompi keskihajonta, sen isompi on volatiliteetti.

Mikä on hyvä beta?

Beta-kertoimen vertailuarvo on 1, mikä tarkoittaa, että sijoituksen tuotto muuttuu keskimäärin samanarvoisesti markkinaportfolion tuottojen kanssa. Toisin sanoen jos kaikki markkinoilla olevat verrattavat sijoituskohteet olisivat samassa salkussa, muuttuisi sijoituksen tuotto samassa suhteessa tähän markkinaportfolioon …

Mikä on hyvä Sharpen luku?

Mitä korkeampi Sharpen luku, sitä enemmän lisätuottoa on onnistuttu saavuttamaan kutakin riskiyksikköä kohti ja sitä paremmin sijoitus on tuottanut otettuun riskiin nähden. Sharpen lukua 1,0 voidaan pitää nyrkkisääntönä hyvästä Sharpen luvusta. Sitä alemmat arvot eivät ole optimaalisia.

Miten lasketaan osakkeen beta?

Esimerkkinä, jos jokin osake on 10% koko osakesalkustani, ja sen beta luku on 2, lasketaan betan osuus salkustani 0,1 x 2 = 0,2. Laske jokaisen salkkusi osakkeen osuus ja sen beta-luku edellämainitulla tavalla ja plussaa lopputulokset keskenään. Näin saat koko salkkusi beta-luvun.

Miten pörssi indeksi lasketaan?

Nykyään indeksi lasketaan hintapainotetulla aritmeettisella keskiarvolla. Käytännössä siis osakkeiden hintojen summa jaetaan ennalta sovitulla vakiolla, eli niin sanotulla Dow-jakajalla (Dow Divisor).

Mikä on defensiivinen osake?

Defensiivinen osake tarkoittaa osaketta, joka reagoi talouden muutoksiin keskimääräisesti vähemmän kuin markkinat yleisesti. Tärkeimmät defensiivistä osaketta määrittävät asiat ovat toimiala ja osakkeen beeta-kerroin.

Mikä on Arvosijoittaminen?

Arvosijoittaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoitetaan aliarvostettuihin osakkeisiin. Arvosijoittaja etsii osakemarkkinoilta usein suuria yrityksiä, jotka ovat markkina-arvoltaan yhtiön lukuihin ja mittareihin nähden aliarvostettuja: niiden osakkeiden todellinen arvo ylittää markkina-arvon.

Paljonko voi myydä osakkeita verottomasti?

Myyntivoitto on yleensä verollista tuloa Kun myyt osakkeita voitolla, maksat myyntivoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. Jos kuitenkin olet myynyt osakkeita kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa myyntivoitosta veroa.