Mitä tuloslaskelma sisältää?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio.

Mitä eroa on Tuloslaskelmalla ja taseella?

Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Tase taas kuvastaa sen hetkistä varallisuustilannetta, eli sitä paljonko yrityksellä on varoja ja velkoja.

Onko tilikauden tulos sama kuin voitto?

Liikevoitto eli liiketoiminnan tulos ja tilikauden tulos ovat kaksi eria asiaa. Tilikauden tulos osoittaa sen, mitä jää niin sanotusti viivan alle. Liikevoitto kertoo kuitenkin enemmän yrityksen operatiivisen toiminnan sujuvuudesta, koska tämä luku ei vielä huomioi rahoituseriä*.

Onko tase aina tasan?

Tuloslaskelman tavoin myös taseen rakenne muodostuu tasekaavasta, joka pohjautuu kirjanpitoasetukseen. Taseen tulee olla aina tasan.

Mikä on hyvä tilikauden tulos?

Ohjearvojen perusteella alle 5 prosentin liikevoitto on heikko, 5-10 prosentin liikevoittoprosentti on tyydyttävä ja yli 10 prosentin liikevoitto on hyvä.

Miksi tase ei mene tasan?

Kaikki yrityksen hallussa oleva varallisuus on vastaavaa ja yrityksen velat eri sidosryhmille on vastattavaa. Eli varallisuus-puoliskon nimi on vastavaa kun taas rahoitus-puoliskon nimi on vastattavaa. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret, joten tase menee tasan.

Onko liikevaihto sama kuin myynti?

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Myynnin oikaisuerien lisäksi myynnistä vähennetään tulonsiirtoerät ja läpikulkuerät.

Mikä on hyvä käyttökate%?

Käyttökate lasketaan siten, että yrityksen liiketulokseen lisätään poistot arvonalentumiset. Käyttökatetta on hankala verrata yritysten kesken. Karkeasti voisi sanoa, että käyttökatteen pitäisi olla vähintään 10%.

Voiko tilikauden pituutta muuttaa?

Tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous. Tilikauden muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja se tulee voimaan rekisteröinnillä. Yhtiön säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Tilikautta muutettaessa voi kuluva poikkeava tilikausi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Pitääkö vastaavaa ja vastattavaa täsmätä?

Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolien yhteissumman tulee aina täsmätä, eli loppusumma tulee olla sama taseen molemmilla puolilla. Mikäli saat eteesi taseraportin missä nämä eivät täsmää, on kirjanpidossa tällöin virhe.