Mitä tarkoittaa minimipalkka?

Vähimmäispalkka tarkoittaa sitä rahaa, joka työstäsi vähintään kuuluu maksaa. Jos alalla, jolla teet töitä, ei ole työehtosopimusta, palkan täytyy silti olla kohtuullinen. Kohtuullinen tarkoittaa palkkaa, joka maksetaan muissa samanlaisissa töissä.

Mikä on minimipalkka 2023?

Vähimmäispalkka Suomi – 2023 Suomessa ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa. Laki ei Suomessa määrittele vähimmäispalkkaa eikä ole säädettyä pienintä palkkaa, joka työnantajan on maksettava.

Onko pakko mennä töihin jos palkkaa ei ole maksettu?

Työntekijällä on työsuhteen aikana työsopimuksessa määritelty työntekovelvollisuus eli velvollisuus suorittaa työsopimuksessa sovitut tehtävät. Palkanmaksun myöhästyminen ei poista tätä velvollisuutta. Jos palkkaa ei kuulu, työntekijän tulee pyrkiä selvittämään asiaa työnantajan kanssa.

Saako oman palkkansa kertoa?

Saako oman palkan kertoa? Vaikka yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja ei voida julkistaa ilman työntekijän suostumusta, työntekijällä on kuitenkin oikeus kertoa oma palkkansa, jos hän itse niin haluaa. Yksityissektorin työnantaja ei voi estää työntekijää jakamasta tätä tietoa.

Onko palkan maksamatta jättäminen rikos?

Suomen laki ei pidä rikoksena sitä, jos työnantaja jättää palkat maksamatta ilman pakottavaa syytä. Asiasta kertoo Turun Sanomat. Palkanmaksun laistamisesta ei ole säädetty minkäänlaista seuraamusta.

Onko Suomessa sovittu minimipalkkaa?

Suomessa laki ei määrää minimipalkkaa. Työehtosopimukset määräävät, paljonko palkkaa eri töistä on vähintään maksettava. Työehtosopimusten määrittelemät palkat koskevat kaikkia alan työntekijöitä, jotka työskentelevät Suomessa, myös ulkomaisia vuokratyöntekijöitä.

Mikä on normaali palkka?

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 235 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansio taas oli 3 314 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio on noussut 86 euroa kuukaudessa toissavuodesta.

Voiko palkan maksaa tavarana?

Lainsäädännön lähtökohtana on, että palkka on maksettava työntekijälle käteisenä. Työsopimuslain esitöiden (HE 157/2000 vp, s. 78) mukaan palkka tai sen osa voidaan maksaa myös tavarana tai muuna luontoisetuna, vaikka asiasta ei nimenomaisesti säädetä.

Kauanko liian vähän maksettua palkkaa voi vaatia takaisin?

Jos työnantaja ei ole maksanut palkkoja työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisesti, työntekijä voi vaatia näitä palkkoja viiden vuoden ajan työsopimuslain 13:9 §:n nojalla.

Voiko palkkaa maksaa ilman työsopimusta?

Työnantaja voi maksaa palkkaa ilman kirjallista työsopimustakin, myös pelkän suullisen sopimuksen perusteella. Kun työnantaja maksaa palkan työntekijän tilille, voidaan sitä käyttää myös apuna työsuhteen olemassaolon todisteena.